Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15 Ιουνίου 2023, παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν το 41,00% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση του οποίου ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας. Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. την 28.04.2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.252.293 (99,93%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 22.642 (0,07%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.199.268 (99,78%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 53.025 (0,15%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 22.642 (0,07%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε : α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2022 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

H Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.274.935 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον συμψηφισμό αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, συνολικού ύψους €154.536.481,54, προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2028, όπως ισχύει μετά την διαμόρφωσή του με το άρθρο 80 του Ν. 4916/2022

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.274.935 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Αναφορά – Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εύλογη διόρθωση και… τέλος στο 8ήμερο ανοδικό σερί

Σωκράτης Κόκκαλης: Έκλεισα 50 χρόνια στην Intracom, κοιτάζουμε σταθερά το μέλλον

Ιμάμογλου: Ξεκίνησε η νέα δίκη μετά τη μήνυση του Σουλεϊμάν Σοϊλού

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ