Το «πράσινο φως» για την απόσχιση του κλάδου ακινήτων ενέκρινε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Intracom που πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2023.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής και συγκεκριμένα στο κτίριο Β7 του Β’ κτιριακού συγκροτήματος, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, επί του 19oυ χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, η Επαναληπτική συνεδρίαση της από 09.01.2023 Έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 46 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 34.272.764 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 41,00% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 16.12.2022 Πρόσκλησης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε : α) το από 17.11.2022 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου, και

(β) την Έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του ως άνω αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.272.764

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.272.764

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.272.754 (99,99997%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00000%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 10 (0,00003%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, και σύσταση νέας εταιρείας υπό την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES», σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.272.764

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.272.764

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.272.754 (99,99997%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00000%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 10 (0,00003%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το Καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES» που θα συσταθεί μέσω της εισφοράς του διασπώμενου Κλάδου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.272.764

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.272.764

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.021.692 (99,27%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 251.072 (0,73%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως, ενεργών ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λ.π. και προβεί σε κάθε αναγκαία ή επιθυμητή ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου ακινήτων της Εταιρείας και σύσταση νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της ανωτέρω Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.272.764

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.272.764

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.272.764 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας που ενεργήθηκαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διάσπασης

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.272.764

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.272.764

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.272.764 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Ιανουαρίου 2023 ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής :

Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Χρ. Κλώνης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου
Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Κ. Τσούμας
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαβάστε ακόμη

Ράλι δίχως «φρένα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Σε υψηλό 8ετίας η αγορά, 9ο ανοδικό κλείσιμο μέσα στο 2023

H Intel επενδύει στην Ελλάδα – Ο παγκόσμιος κολοσσός επιλέγει και τη χώρα μας στο άνοιγμά του στην Ευρώπη (pics)

Ομόλογα: Σε άνοδο οι αποδόσεις ενόψει της νέας εξόδου του Δημοσίου στις αγορές