Στα 20,108 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ κατά το εννεάμηνο του 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, με τον τζίρο να είναι αυξημένος κατά 19% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Παράλληλα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 9,973 εκατ. ευρώ στο ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,43% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

H ανακοίνωση της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ

Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και στις προοπτικές της.

Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα ως άνω στοιχεία για την περίοδο 01.01-30.09.2021:

α) Σε επίπεδο Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 20.108 χιλ. έναντι € 16.902 χιλ. αυξημένος κατά 18,97% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020.Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 9.973 χιλ. έναντι € 8.493 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,43%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 4.638 χιλ. έναντι € 3.329 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 αυξημένα κατά 39,34%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε € 2.209 χιλ. έναντι € 712 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 210,48%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδος € 1.451 χιλ. έναντι ζημιών € 264 χιλ. του ενιαμήνου του 2020.

β) Σε επίπεδο Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 18.340 χιλ. έναντι € 15.636 χιλ. αυξημένος κατά 17,29% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €8.567 χιλ. έναντι € 7.508 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,11%.Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε €4.034 χιλ. έναντι € 2.689 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 50,03%.Τα
αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.299 χιλ. έναντι € 824 χιλ. το ενιάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 178,78%.Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 1.607 χιλ. έναντι κερδών € 52 χιλ. σε σχέση με το ενιάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 17.073 χιλ. από € 14.869 χιλ. το ενιάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 14,82%. Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.388 χιλ. το ενιάμηνο του 2021 έναντι € 1.582 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,00%.

Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση και στη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και ενημέρωση για τις εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.083 χιλ. την 30.09.2021, έναντι € 12.572 χιλ. την 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,89% .

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.878 χιλ. την 30.09.2021 και € 2.026 χιλ. την 31.12.2020. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν σε € 51.749 χιλ. την 30.09.2021 και €45.779 χιλ. την 31.12.2020.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας για το μήνα Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 12,00% σε σχέση με τις περσινές. Η Εταιρία έχει επάρκεια αποθεμάτων και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στη διαδικασία ανεφοδιασμού.

Οι νέοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα το Νοέμβριο, είχαν μικρή επίδραση στις πωλήσεις και η αυξητική τάση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 διατηρήθηκε.

Καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη περίοδος για την αγορά, τα Χριστούγεννα, τυχόν αύξηση των μέτρων λόγω της πανδημίας, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επισκεψιμότητα των καταστημάτων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα αντισταθμίσει μια υποθετική αρνητική επίδραση, μέσω της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.