Σε συμβιβασμό ύψους 2 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου κατέληξε η θυγατρική της Κλουκίνας – Λάππας, «Ιωάννης Κλουκίνας – Ιωάννης Λάππας Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία», με τα αντίδικα μέρη, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι την 21.9.2022 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Θυγατρική»), της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των λοιπών αντιδίκων μερών τα οποία ενεπλάκησαν στην αντιδικία, ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων των μερών σε σχέση με την ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου, με βάση το οποίο η Θυγατρική συμβιβάστηκε στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000 €), εκ των οποίων της κατεβλήθη την 21.9.2022 το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα και πέντε λεπτών (1.961.299,05 €) (λόγω παρακράτησης φόρου επί των τόκων), διατηρώντας η Θυγατρική επιπλέον του ανωτέρω ποσού και το ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων και πενήντα πέντε λεπτών (332.074,55 €) το οποίο είχε εισπράξει στο παρελθόν δυνάμει πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω συμφωνίας, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τη Θυγατρική, τερματίστηκαν με επιτυχία οι διενέξεις και δικαστικές αντιδικίες που υπήρξαν και οι οποίες διήρκησαν από το 2009 έως την κατάρτιση του ως άνω συμβιβασμού.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Βαθαίνει η ύφεση στην Ευρωζώνη από την ενεργειακή κρίση

Σπάει τα «κοντέρ» στα Airbnb η Ελλάδα, με 133.575 καταχωρήσεις καταλυμάτων, μόλις -2% έναντι του 2019 (διαγράμματα)

Γερμανία: Εξετάζεται και η εθνικοποίηση της πρώην Gazprom Germania