Aνοδικά κινείται ο όμιλος Aviareps του Κρητικού επιχειρηματία Ιωάννη Γρύλου (φωτο κειμένου) με την αεροπορική SKY express και δραστηριότητες σε πολλαπλούς τομείς από την επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών μέχρι την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τον τουρισμό.

Με βάση τον ισολογισμό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, τα αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων για το 2022 ανήλθαν σε κέρδη συνολικής αξίας 71,028 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 5,174 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά το ποσό των 65,854 εκατ. ευρώ.

«Η απόδοση της επένδυσης της εταιρείας από συμμετοχές που διατηρεί σε επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών, ενισχύθηκε λόγω της επιτυχημένης πορείας των εταιρειών αυτών, τροφοδοτούμενη από τη σημαντική ανάπτυξη της εισερχόμενης αεροπορικής κίνησης κατά το 2021 και το 2022 και της σημαντικής απόδοσης στην οικονομία των αυξημένων τουριστικών ροών προς τη χώρα», αναφέρει στην έκθεσή της η διοίκηση της AVIAREPS Hellas, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ιωάννη Γρύλο. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών και επενδύσεων, στοχεύοντας στη συγκέντρωση των συμμετοχών της στον κλάδο των αερομεταφορών και του τουρισμού και συνεπώς μεταβίβασε τις συμμετοχές της σε μη συναφείς με τον κλάδο επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα έχει αποκτήσει σε επίπεδο μητρικής επενδυτικές συμμετοχές που ήδη κατείχε μέσω των συμμετοχών, αλλά και χαρτοφυλάκιο άλλων επενδυτικών προϊόντων ενισχύοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της ως εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων.

«Με τη δυναμική ανάπτυξη των επενδύσεων και των αποδόσεών τους, εξακολουθεί να υποστηρίζει τη δυναμική πορεία των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη την διαφαινόμενη εξακολούθηση των θετικών προοπτικών τους, αλλά και των προοπτικών του κλάδου των αερομεταφορών και του τουρισμού εν γένει. Με μακροχρόνιες τοποθετήσεις, υψηλής απόδοσης, στοχεύει στην ανατροφοδότηση της ανάπτυξης των εταιρειών, μέσω της ισχυρής κερδοφορίας της, επιβοηθούμενη από το γενικότερο επενδυτικό κλίμα και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», σχολιάζει η διοίκηση στην έκθεσή της.

Με βάση το δημοσιευμένο ισολογισμό, σε επίπεδο εταιρείας, οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης που έληξε 31.12.2022 είναι οι ακόλουθες: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 66,14 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με τα 21,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφορά κυρίως σε παροχή υπηρεσιών. Για την ίδια χρήση, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 6,49 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της πώλησης συμμετοχών της και 66 εκατ. ευρώ έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων, με μεγάλη αύξηση των εσόδων της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όταν τα σχετικά κονδύλια ανέρχονταν σε 248 χιλ. και 5,45 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ύψους 25,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά το ποσό των 20,07 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της διενέργειας αγοροπωλησιών επί συμμετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων.

Σε επίπεδο εξόδων οι υποχρεώσεις της εταιρίας στη χρήση αυτή ανήλθαν στο ποσό των 1,745 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 87% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως επηρεαζόμενα από την απόδοση αμοιβών σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, τακτοποιητικές εγγραφές πελατών παρελθουσών χρήσεων λόγω της αναδιοργάνωσης της δραστηριότητας της εταιρείας, καταστροφές παγίων, τη γενική δραστηριότητα της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση ως αποτέλεσμα των μεταβολών των χαρτοφυλακίων και των μεταβιβάσεων συμμετοχών, συνιστάμενα σε αμοιβές και έξοδα.

Σε σχέση με τις προοπτικές της, η εταιρεία, όπως αναφέρει η διοίκηση Γρύλου, «εκμεταλλευόμενη τον πρόσφατο ανασχηματισμό της και την στρατηγική προσήλωσή της στον κλάδο των αερομεταφορών, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της μέσα από την εξακολούθηση της ορθής και αποδοτικής διαχείρισης των διαθεσίμων της, την ενίσχυση της αυτόνομης δυναμικής πορείας των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει και συνακόλουθα του οικονομικού της αποτελέσματος. Με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλές κερδοφορίες έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των εταιρειών που ανήκουν στις συμμετοχές της, εξακολουθώντας να συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με άμεση συμμετοχή, όσο και όταν αυτό απαιτηθεί, για την στήριξη του επενδυτικού τους προγράμματος, αλλά και με την παροχή κάθε αναγκαίας στήριξης. Οι μέτοχοι της εταιρείας παραμένουν δεσμευμένοι στην ίδια πορεία, αναγνωρίζοντας την επιτυχή ευόδωση των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας, ακόμη και υπό τις δύσκολες μακροοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των προηγουμένων ετών, καθώς και την αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών για την εταιρεία και μέσω αυτής για τους μετόχους της. Με την επιβεβαιωμένη εμπιστοσύνη των μετόχων της εταιρείας στην ενίσχυση του στρατηγικού επενδυτικού της πλάνου, η εταιρεία προσδοκά την επιτυχή διατήρηση μιας καθαρά εξωστρεφούς αναπτυξιακής εμπορικής δραστηριότητας».

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η AVIAREPS Hellas, δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας, δεδομένου ότι δεν έχει δανεισμό ενώ διατηρούνται και επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για την εκπλήρωση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Τα συνολικά κεφάλαια που προτίθεται να διανείμει στο πλαίσιο της μερισματικής της πολιτικής για τη χρήση του 2022 αντιστοιχούν σε 44 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Νομοσχέδιο – αιγιαλός: Πλατφόρμα για… καταγγελίες και διαγωνισμοί για παραλίες με «τιμές εφορίας»

Ο Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει (Τετάρτη) την «υπόθεση γάμος ομοφύλων – τεκνοθεσία», οι ρακές στα Χανιά και οι εξοπλισμοί, το υπουργικό και ο φόρος στις πολυεθνικές

TWINN: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στον Πειραιά μέσα στον Ιανουάριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ