Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 03η Ιουλίου 2024, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 05η Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού του Ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παράγραφος 4 και 124 παρ. 1 και 6 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον
εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαιώσεως του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή την 31η Ιουλίου 2024 («Ημερομηνία Καταγραφής») και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή την 02α Αυγούστου 2024.

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή της Α’ Επαναληπτικής Συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της Α’ Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της Aνώνυμης Eταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων
διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018)

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ