Υψηλότατες ζημιές που σε προ φόρων επίπεδο αγγίζουν τα 38 εκατ.ευρώ αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της MLS για το 2019 που έπειτα από καθυστερήσεις μηνών δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή το απόγευμα.

Παράλληλα, η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019 γίνεται λόγος για «ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας» της εταιρείας (going concern), καθώς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό (στα -12,2 εκατ. ευρώ), οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρεία υπερβαίνουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά το ποσό των ευρώ 8,7 εκατ. περίπου, ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερα επιβαρυντικοί αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας.  

Ο ορκωτός ελεγκτής κάνει λόγο για πιστωτικά γεγονότα καταγγελίας ενός από τα ομόλογα της εταιρείας (ΜΛΣ01), μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές υποχρεώσεις, καταπτώσεις τραπεζικών εγγυήσεων, αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές, μειωμένη παρουσία των προϊόντων της εταιρείας σε σημαντικά δίκτυα πωλήσεων, μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και μη σύνταξη επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου. Ωστόσο, σημειώνει πως υφίστανται μέτρα τα οποία σχεδιάζει να λάβει η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΜLS.

Αναλυτικά, για το ομόλογο ο ορκωτός σημειώνει πως «η εταιρεία δεν έχει έρθει σε οποιαδήποτε συμφωνία με τους Ομολογιούχους για παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής της ονομαστικής αξίας των εταιρικών ομολόγων και των δεδουλευμένων κουπονιών ενώ οι όποιες προσπάθειες για τη σύγκλιση συνέλευσης των Ομολογιούχων για κάτι τέτοιο δεν έχουν ευδοκιμήσει μέχρι σήμερα».

Αναμόρφωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων

Αναλυτικά, η MLS αναφέρει όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018 πως με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2020 (όταν και έγινε ο έλεγχος της Deloitte), η Deloitte πρότεινε και η εταιρεία αποδέχθηκε να μεταβάλει τη λογιστική της πολιτική σχετικά με τη μέθοδο αναγνώρισης και απόσβεσης των άυλων περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να εφαρμόσει τη μέθοδο των συνθετικών στοιχείων.

Έτσι λοιπόν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018 αποτιμήθηκαν με βάση τα νέα δεδομένα σε 17,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα για τις 31-12-2019 η εταιρεία ανέθεσε εκ νέου στην Deloitte την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων με βάση τα τωρινά δεδομένα πωλήσεων και η τελευταία τα αποτίμησε σε 2,3 εκατ. ευρώ λόγω μεγάλης πτώσης των πωλήσεων.

Προκύπτουν λοιπόν για το 2019 μεγάλου ύψους λογιστικές ζημιές με το EBITDA στα -11,9 εκατ. ευρώ, τις ζημιές προ φόρων να ανέρχονται στα 37,92 εκατ.ευρώ και τις ζημίες μετά φόρων στα 31,2 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 14,7 εκ. ευρώ.

Στρατηγικός και ΑΜΚ 17,2 εκατ.ευρώ

Από την πλευρά της η διοίκηση της MLS αναφέρει και επίσημα πως το ΔΣ σχετικά με το θέμα της καταλληλόλητας της αρχής της συνέχισης δραστηριότητας, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με Στρατηγικό Επενδυτή, την Corinth Investments. 

Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι « τα μέχρι τώρα πιστωτικά γεγονότα καταγγελίας θα εξαλειφθούν με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης των χρεών με τους Ομολογιούχους δανειστές. Επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης ρύθμισης των χρεών της εταιρείας και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, το ποσό των υποχρεώσεων που θα κουρευτεί, θα βελτιώσει την καθαρή θέση της εταιρείας. Επίσης, η εταιρεία αναφέρει πως όπως προκύπτει και από τη δεσμευτική συμφωνία με τον επενδυτή, μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης των υποχρεώσεων της εταιρείας με τους πιστωτές, θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €17,2 εκατ.

Διαβάστε ακόμα:

Κορωνόπληκτοι: «Μακροβούτι» σε 72 δόσεις για τα χρέη της διετίας 2020-21

Γνωρίστε τον 18χρονο που θα ταξιδέψει στο Διάστημα στο πλευρό του Τζεφ Μπέζος

Αεροπορικό ταξίδι στα νησιά: Πώς θα ταξιδεύουν οι επιβάτες – Ποια τα απαιτούμενα έγγραφα