Σημαντικές αλλαγές αναφορικά με ποσοστό μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου ανακοίνωσε η Μοτοδυναμική ΑΕ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 20.12.2023 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

– Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

– Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση/διάθεση δικαιωμάτων ψήφου – Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: BLUE CREST HOLDING S.A.

– Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 5%, 10% – Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 19.12.2023

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή 19.12.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,35%

– Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή 19.12.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,35%

– Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (19.12.2023): Αριθμός μετοχών 4.025.951, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 4.025.951, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 13,35%

Ο Εκδότης ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 20.12.2023 από την εταιρία «Blue Crest Holding S.A.» τα ακόλουθα: Την 19.12.2023 η εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» μεταβίβασε στην εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» το σύνολο των μετοχών που κατείχε στον Εκδότη.

Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» κατέχει πλέον άμεσα το 13,35% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη, ενώ η εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δεν κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη και δεν περιλαμβάνεται στην αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων η εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.» ελέγχει έμμεσα το 13,35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.», η οποία δεν ελέγχεται από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατέχει άμεσα το 56,90% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.».