Την Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ της Νίκας για την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση που υπέβαλε η Cryred Investments Limited, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», με την από 16 Μαρτίου 2022 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο (α) του πληροφοριακού δελτίου της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η Δημόσια Πρόταση) της εταιρείας «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (ο Προτείνων) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και (β) της λεπτομερούς έκθεσης του χρηματοοικονομικού συμβούλου με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), διατύπωσε την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση (η Αιτιολογημένη Γνώμη), όπως ορίζει το άρθρο 15 του N. 3461/2006 (ο Νόμος).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε εγγράφως από τον Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης στις 21 Ιανουαρίου 2022 (η Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης). Το πληροφοριακό δελτίο για τη Δημόσια Πρόταση (το Πληροφοριακό Δελτίο) εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η E.K.) στις 04 Μαρτίου 2022 και τέθηκε στη διάθεση του κοινού κατά την 08η Μαρτίου 2022.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,12 Ευρώ η κάθε μία, ελεύθερων από κάθε φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (οι Μετοχές), οι οποίες κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων προέβη στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 21 Ιανουαρίου 2022, δεν ανήκαν στην κυριότητα του Προτείνοντος ή/και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως αυτά ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αναφέρονται κατωτέρω) (οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης).

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, στις 22.02.2022, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά 52.555.151 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 98,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επί τη βάσει των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση από τον Προτείνοντα 2.632.919 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση ε) του Ν. 3461/2006 (ο Νόμος) ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ως φυσικό πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος μέσω της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, καθώς και (i) οι εταιρείες KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, CHIPITA FOODS, Chipita Holdings Limited και Givenrise Investments Limited που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) από τον κο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο και κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχέςτης Εταιρείας, όπως ειδικότερα παρατίθενται στις ενότητες 1.2.3 & 1.2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου και (ii) οι εταιρείες EUROHELLENIC Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων, EUROGRANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., SHEARBIDE ENTERPRISES LIMITED, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, NAVIDOMO SERVICES LIMITED, Chipita India Cyprus Limited, Chipita India Private Ltd, Chipita Ghana Cyprus Limited και Exoder Limited, καθώς και ορισμένες εταιρείες που βρίσκονται σε στάδιο λύσης και εκκαθάρισης ή σε ανάλογη διαδικασία σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) από τον κο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας (από κοινού τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα).

Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δεν έχουν υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά με τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόμου.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4, 6 και 7 του Νόμου.

Ειδικότερα:

(α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 3 Ιανουαρίου 2022, ανερχόταν σε 1,2343 Ευρώ ανά Μετοχή,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, σημειώνεται ότι η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Givenrise Investments Limited» απέκτησε 897.831 Μετοχές της Εταιρείας σε τιμή 1,23 ευρώ ανά Μετοχή, στις 23.12.2021, ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης κατά την οποία η Givenrise Investments Limited κατέστη Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με ημερομηνία 10.01.2022 (η Έκθεση Αποτίμησης), η οποία ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, καθώς συνέτρεξε η περίπτωση (β) της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, και η οποία ανέρχεται σε €0,87 ανά Μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 1,24 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4, 6 και 7 του Νόμου, και υπερβαίνει το ανώτερο όριο του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4, 6 και 7 του Νόμου.

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας βασιζόμενη στα έγγραφα και στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα Δ της παρούσας και δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί ως πρόσκληση ή συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή εν γένει για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας ή άλλη συναλλαγή.

Διαβάστε ακόμη

Όλα τα «μυστικά» του νέου ΕΝΦΙΑ σε 4 βήματα

Fitch για Ρωσία: Πληρωμή του ομολόγου σε ρούβλια οδηγεί σε default

Εθνική Τράπεζα: Στα €450 εκατ. τα οργανικά κέρδη με αύξηση 40%