Το 2022 η τιμή των πουλερικών με βάση τις επίσημες μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ «πέταξε» περίπου 20%. Την ιδια περίοδο η εταιρεία Νιτσιάκος ΑΒΕΕ κατάφερε να εμφανίσει εξαπλάσια κέρδη σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε χθες η εταιρεία!

Τυχαίο ή όχι, πρόκειται για ακόμα μία περίπτωση που πυροδοτεί τις συζητήσεις τελικά για τις ευθύνες των επιχειρήσεων στον πληθωριστικό κύκλο που καλά κρατεί! Κάτι εξάλλου που φρόντισε να επισημάνει και η Κομισιόν, χθες, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα το 50% του υψηλού πληθωρισμού ευθύνεται στην εταιρική κερδοφορία. Ένα απ’ τα πιο υψηλά ποσοστά στην ΕΕ!

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Νιτσιάκος που υπογράφει ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Κώστας Νιτσιάκος (κεντρ. φωτ.) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφθασε τα 490,55 εκατ. ευρώ από 402,74 εκατ. ευρώ το 2021. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε μεν (440,69 εκατ. ευρώ από 372,29 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν), ωστόσο όχι τόσο ώστε να επηρεάσει τη δυναμική αύξηση της κερδοφορίας μιας και τα μικτά κέρδη έφθασαν τα 49,85 εκατ. ευρώ από 30,44 εκατ. ευρώ το 2021.

Έτσι τα προ φόρων και τόκων αποτελέσματα αυξήθηκαν στα 20,29 εκατ. ευρώ, από 6,62 εκατ. ευρώ το 2021 και τα καθαρά, μετά τους φόρους κέρδη εξαπλασιάστηκαν φθάνοντας τα 12,57 εκατ. ευρώ, από 2,01 εκατ. ευρώ!

Η εταιρεία που ενοποιεί επίσης τα αποτελέσματα των εταιρειών Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις “Θ. Νιτσιάκος ΑΕ” (σς διαθέτει το 5άστερο Du Lac Congress & Spa στα Γιάννενα και το ξενοδοχείο Μαριλένα στην Κέρκυρα) και Φουντ Μάστερ ΑΕΒΕ, είχε έσοδα 449,99 εκατ. ευρώ (έναντι 382,39 εκατ. ευρώ το 2021) απ’ τη βιομηχανική δραστηριότητα, 36,72 εκατ. ευρώ (έναντι 18,33 εκατ. ευρώ) από την εμπορική δραστηριότητα και 3,82 εκατ. ευρώ (έναντι 2 εκατ. ευρώ) απ’ την παροχή υπηρεσιών.

Επίσης η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων ήταν η εξής: στην εσωτερική αγορά 440,29 εκατ. ευρώ, στην ΕΕ 34,41 εκατ. ευρώ και σε τρίτες χώρες 15,84 εκατ. ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ήταν 3,14 εκατ. ευρώ έναντι 2, 02 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και το σύνολο καθαρής θέσης 56,52 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 43,86 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα η Νιτσιάκος, όπως προκύπτει απ’ τις οικονομικές καταστάσεις, είχε 58,38 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (από 48,34 εκατ. ευρώ το 2021) και 134,77 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες (από 112,13 εκατ. ευρώ). Σύνολο 193,16 εκατ. ευρώ.

Σε ο,τι αφορά το δανεισμό της εταιρείας, η μητρική εταιρεία και οι ενοποιούμενες εταιρείες έχουν συνάψει συνολικά 17 ομολογιακά τραπεζικά δάνεια και 6 μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2022 ήταν 62,85 εκατ. ευρώ περίπου. Για την εξασφάλιση ομολογιακών και μακροπροθέσμων τραπεζικών δανείων συνολικού ποσού 48,29 εκατ. ευρώ περίπου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες επί των ακινήτων της εταιρείας συνολικού ποσού 100 εκατ. ευρώ περίπου.. Επίσης η μητρική εταιρεία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες έχουν συνάψει δάνεια χρηματοδοτικής μισθώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2022 ήταν 3,51 εκατ. ευρώ περίπου.

Στη χρήση 2022 ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού αυξήθηκε σε 1.039 άτομα από 1.014 που ήταν ένα χρονο πριν. Αντίστοιχα οι αμοιβές τους καθώς και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις ανήλθαν για την εταιρεία στο ποσό των 23,39 εκατ. ευρώ έναντι 21,48 εκατ. ευρώ το 2021.

«Για τη χρήση 2023 και με δεδομένο το γεγονός ότι η Ελληνική Οικονομία συνεχίζει να διέρχεται μία δύσκολη περίοδο λόγω της ενεργειακής κρίσης, στοιχεία που αντανακλώνται σημαντικά στην καταναλωτική συμπεριφορά, η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο της και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την αποκτηθείσα εμπειρία, με σκοπό να επιτύχει αύξηση του μεριδίου αγοράς και την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της», σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο ορκωτός έχει ουκ ολίγες επισημάνσεις στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις. Οι παρατηρήσεις του έχουν ως εξής:

1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες και στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 18.300.000 περίπου, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 6.871.201,06 υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 7.700.000 ευρώ περίπου. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 7.700.000 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 155.000 και 7.545.000 ευρώ περίπου αντίστοιχα.

2. Η Εταιρεία δεν προέβη στην προσαρμογή της πρόβλεψης για αποζημίωση εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία.

3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΒΕ» δεν έχουν εξεταστεί για τις χρήσεις 2017 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η μητρική εταιρεία καθώς και οι ενοποιούμενες δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχουν σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

Διαβάστε ακόμη:

Οι αλλαγές και οι «κόφτες» στην επιδότηση για τις ανακαινίσεις ακινήτων

Deal ΔΕΠΑ Εμπορίας με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για θερμοηλεκτρικό σταθμό στην Αλβανία

Πλειστηριασμοί: Το δρόμο για το σφυρί πήρε το «Lindos Memories» στη Ρόδο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ