Το «πράσινο φως» για τη διανομή μερίσματος 0,0249 ευρώ ανά μετοχή έδωσε η Γενική Συνέλευση της Noval Property, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2024 με τη συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 34 μετόχων, που κατέχουν 111.158.644 μετοχές επί συνόλου 126.431.958 μετοχών της εταιρείας, ήτοι 87,92% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομής μερίσματος

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και τη διανομή μερίσματος, υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, συνολικού ποσού €3.158.134, ήτοι ποσού €0,02497892 ανά μετοχή.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 19.06.2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 20.06.2024, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους Μετόχους θα ξεκινήσει την 27.06.2024.

Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρον 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή, κατ’ άρθρον 117 του Ν. 4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2023 και απάλλαξαν την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2023.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως άνω μέλη κατά την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2023 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα ως άνω μέλη για τη χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025.

Θέμα 5ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του Ν. 4548/2018)

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2024, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Μέχρι ποσού €77.250,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2024 – 31.12.2024), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε’ της ιδίας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).

β) Μέχρι ποσού €11.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του Ν. 4174/2013.

γ) Μέχρι συνολικού ποσού ευρώ €4.500,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των Καταστάσεων Επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2024 και την 31.12.2024.

δ) Μέχρι ποσού €1.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (Ν. 3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).

ε) Μέχρι ποσού €4.600,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.

στ) Μέχρι συνολικού ποσού €4.300,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2024 (κατά την 30.06.2024 και την 31.12.2024), κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει της από 17.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,65%, διαιρούμενου σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, συμφώνως με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 7ο: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), την εκλογή των εταιρειών «ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων» ως ανεξαρτήτων πιστοποιημένων εκτιμητριών και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως, καθορίσει την αμοιβή τους, κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε έκαστο εκτιμητή, καθώς και αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του

Εξέλεξαν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), ως μέλη του νέου εννεαμελούς (9 μέλη) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη,

2. Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου,

3. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου,

4. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου,

5. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,

6. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή,

7. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου,

8. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,

9. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 22.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2024, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας htps://noval-property.com/ependytes/shareholders-mee ngs/ και βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής:

(α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,

(β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και

(γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου,

αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 22.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 22.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας htps://novalproperty.com/ependytes/shareholders-mee ngs/ και βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ.

(α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη,

(β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και

(γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 9ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει

Όρισαν εκ νέου, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών της Viohalco και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Ενέκριναν, με 111.158.644 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (111.158.644 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών της Viohalco και τρίτων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 11ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (htps://noval-property.com/ependytes/shareholders-mee ngs/ ). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 12ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 05.03.2024 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ((htps://noval-property.com/ependytes/shareholders-mee ngs/). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από το εξωτερικό η επιστροφή των αγοραστών

Αγορά ακινήτων: Μεγάλη η ζήτηση για… «διάσημα» σπίτια

Lamda Development: Πενταπλάσια αύξηση στα EBITDA το α’ τρίμηνο 2024 – Ξεπέρασαν τα €40,2 εκατ. (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ