Επιχειρήσεις

Premia Properties: Εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π. – Οι αποφάσεις της ΓΣ

  • newsroom


Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2022 και παρέστησαν δέκα μέτοχοι, που εκπροσωπούν 69.535.440 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 79,93%

Την έγκριση της μετατροπής της Premia Properties σε Α.Ε.Ε.Α.Π. ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (4.5.2022), παρουσία δέκα μετόχων που εκπροσωπούν το 79,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία με την επωνυμία «PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 04.05.2022 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.535.440 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 79,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της μετατροπής της Εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π σε συνέχεια της από 5.4.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς αδειοδότηση της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Ο.Ε.Ε.)

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π σε συνέχεια της από 5.4.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς αδειοδότηση της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 26, 30, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε παμψηφεί την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με σκοπό την συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των Ν.2778/1999 και Ν.4209/2013, που διέπουν τη λειτουργία των Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ο.Ε.Ε., αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 5ο: Κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Διαβάστε ακόμη

G-Cloud: Αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις με τη διασύνδεση Γ.Ε.ΜΗ. – Εφορίας

JP Morgan: Πιο «ελκυστική» η Ελλάδα σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές

MYTILINEOS: Συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων του 2021 – 80% αύξηση στα καθαρά κέρδη το α΄ τρίμηνο