Η PRODEA Investments (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 13.10.2020 αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο «Ενδιαφέρον για τα ακίνητα της Prodea στην Ιταλία», ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση 2019 και στην εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση της 30.06.2020, «η Διοίκηση πάντα αξιολογεί τη βέλτιστη διαχείριση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του ομίλου, συμπεριλαμβανόμενης μιας πιθανής πώλησης αν οι συνθήκες της αγοράς είναι οι κατάλληλες και στο πλαίσιο αυτό διερευνάται η πιθανότητα πώλησης της συμμέτοχης στην θυγατρική εταιρεία Picasso Fund.».

Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους για τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος της αγοράς και την υλοποίηση της ενδεχόμενης συναλλαγής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020. Εφόσον η διαδικασία διερεύνησης καταλήξει σε δεσμευτική συμφωνία, η Εταιρεία θα προβεί, ως οφείλει, στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

To Picasso Fund κατέχει 13 ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα) στην Ιταλία, η εμπορική αξία των οποίων την 30.06.2020 αντιπροσώπευε το 9,3% της εμπορικής αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου της Prodea. Επίσης, σε επίπεδο ενεργητικού, το Picasso Fund αντιπροσώπευε την 30.06.2020 το 8,7% του συνόλου του ενεργητικού του ομίλου της Prodea.