Σε αυξήσεις των εργοστασιακών της τιμών, όπου αυτό είναι εφικτό και χωρίς να κινδυνέψει η ανταγωνιστικότητά της εταιρείας, προχωρά η «Καρέλιας», η μεγαλύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία, προκειμένου να καλύψει μέρος των σημαντικών ανατιμήσεων σε πρώτες και βοηθητικές ύλες, στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος μεταφορών που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες.

Εκτιμώντας πως οι ανατιμητικές αυτές τάσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση της Καρέλιας, όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις για το 2021, στην παρούσα φάση και υπό το πρίσμα των συνθηκών στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει, θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση της επάρκειας σε πρώτες και βοηθητικές ύλες και λιγότερο την αναζήτηση αμφίβολης αποτελεσματικότητος εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, και όπου αυτό είναι εφικτό και χωρίς να κινδυνέψει η ανταγωνιστικότητά της εταιρείας, η διοίκηση τονίζει πως προχωρά σε αυξήσεις των εργοστασιακών τιμών ώστε να καλύψει μέρος των παραπάνω ανατιμήσεων.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις των αντίξοων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αποτέλεσμα των προβλημάτων στην αλυσίδα τροφοδοσίας, του περιορισμού της προσφοράς σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, της αυξήσεως των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των υποπροϊόντων αυτών και της ηλεκτρικής ενέργειας, της έντονα επεκτατικής πολιτικής των κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως και, τελευταία, της πολεμικής διένεξης Ρωσίας Ουκρανίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εκτίμηση για μείωση του μικτού περιθωρίου

Παράλληλα, οι επικεφαλής της «Καρέλιας» υπογραμμίζουν την πεποίθησή τους πως από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και μετά αναμένουν μία μείωση του μικτού περιθωρίου της εισηγμένης κατά 10 -20% περίπου, ενώ σε περίπτωση που το αμερικανικό δολάριο διολισθήσει έναντι του ευρώ, η μείωση στην μικτή κερδοφορία θα είναι μεγαλύτερη.

Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, δεν αναμένουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές που έχει παρουσία η εταιρεία, οι πωλήσεις παρουσιάζουν μικρή άνοδο, ενώ έντονα ανοδική πορεία αναμένονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και στους κλάδους duty free και ταξιδιωτικής λιανικής.

Επίσης, σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, η διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές μεταβολές παρά τη δρομολογημένη αύξηση της φορολογίας καπνικών, ιδιαίτερα στην Βουλγαρία, αλλά και τον ανταγωνισμό από εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης.

Ισχυρό ταμείο

Το 2021 η «Καρέλιας» κατάφερε να πετύχει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, άνοδο στους όγκους πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδος, μείωση των οργανικών δαπανών και περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών διαθεσίμων.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς Ε.Φ.Κ,) κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, συναλλαγματικών διαφορών και αποσβέσεων ανήλθαν σε 106,973 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,65% σε σύγκριση με το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και φόρους, ανήλθαν σε 87,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60,4% σε σύγκριση με το 2020.

Η «Καρέλιας» συνέχισε και στην περυσινή χρήση να συγκαταλέγεται στις εισηγμένες με σημαντικό ύψος ταμειακών διαθεσίμων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και προθεσμίας) ανήλθαν στα 366 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, με συνολικά την εταιρεία να διαθέτει ρευστό και τοποθετημένα κεφάλαια ύψους 536 εκατ.ευρώ!

Η διοίκηση εκτιμά πως η δρομολογημένη, εκτός απροόπτου, αύξηση των επιτοκίων θα επιφέρει αυξημένη απόδοση των ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων του ομίλου και θα συμβάλει στην διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, ενώ θα εμπλουτίσει τις επιλογές επενδύσεων με χαμηλό ρίσκο.

Σε ότι αφορά στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, η διοίκηση είναι απόλυτη λέγοντας πως «το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα σαθρό και οι όποιες εξελίξεις, πέραν ενός πολύ βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, είναι αδύνατον να εκτιμηθούν».

Μέρισμα

Τέλος, για το μέρισμα το Δ.Σ. της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2021, τη χρηματοοικονομική κατάσταση της, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί την 8η Ιουνίου 2022, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 30,3 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 11 ευρώ ανά μετοχή.

Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι υψηλότερο από αυτό της χρήσης του 2020. H μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 3,95% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε ακόμη:

«Καρούζος Gate»: Στο σφυρί οικόπεδο «φιλέτο» στο κέντρο της Γλυφάδας (pics)

Ανεβάζει ταχύτητα ο τουρισμός: Νέα δρομολόγια το καλοκαίρι για Ελλάδα από τις αεροπορικές εταιρείες

Βομβαρδισμοί σε Οδησσό και Μικολάιφ –  Η Ρωσία απέρριψε τις διαπραγματεύσεις για το Αζοφστάλ