Σε αγορά 5.000 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. με μέση τιμή 13,76346 συνολικής αξίας €68.817,30 προέβη o κ. Τσαμάζ Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΤΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή«Εταιρεία») ανακοινώνει ότι o κ. Τσαμάζ Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΤΕ, σύμφωνα με την από 15/03/2024 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 14/03/2024 σε αγορά 5.000 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. (LEI
ELPUFM0XZRZO4LFXW404), με μέση τιμή 13,76346 συνολικής αξίας €68.817,30.