Όπως προκύπτει, από τα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων, το σύνολο του κύκλου εργασιών της Theon Sensors για το 2020, ανήλθε στο ποσό των 53,68 εκατ. ευρώ έναντι 34,95 εκατ. ευρώ το 2019  (ήτοι 53,6% αύξηση). Τα δε κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 10,52 εκατ. ευρώ έναντι 2,17 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 385%). Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  (EBITDA) ανήλθαν στα 12,57 εκατ. ευρώ έναντι 4,25 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης  (αύξηση 195%).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 92% του κύκλου εργασιών, αφορά πωλήσεις εκτός Ελλάδας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας υπερβαίνουν τον συνολικό της δανεισμό.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα πρόβλεψη για τη χρήση 2021. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα φετινά της συνολικά έσοδα θα ξεπεράσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης του 2020 και θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου 85 -90 εκατ. ευρώ (αύξηση άνω του 60%) με ανάλογη αύξηση και στα κέρδη προ φόρων.

Μάλιστα, η εταιρία αναμένει αντίστοιχη αύξηση, βάσει ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων, αλλά και συμβάσεων με υψηλή πιθανότητα υπογραφής, και το 2022.