Τροπολογία για την ενεργοποίηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που θα δώσει «ανάσα» στους ζημιωθέντες του Ομίλου «Ασπίς Πρόνοια», αναμένεται να ψηφιστεί αύριο μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, μολονότι οι ζημιωθέντες περίμεναν κάτι περισσότερο μετά από τόσα χρόνια αναμονής, τα 20 εκατ. ευρώ είναι μια αρχή, αλλά όχι ιδιαίτερα γενναιόδωρη, ενώ το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα λήξης της υπόθεσης εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβληματίζει.

«Σκεφτόμενοι θετικά, ελπίζουμε ότι εντός των επομένων μηνών, καθώς θα έχουν πλήρως ωριμάσει οι δικαστικές διεκδικήσεις και θα είναι ξεκάθαρες οι συνολικές υποχρεώσεις του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, θα καταστεί εφικτό να τεθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των καταβολών προς τους ασφαλισμένους το οποίο δεν θα ξεπερνάει τον ορίζοντα του 2025», επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Καλωσορίζουμε λοιπόν την εξέλιξη με θετική διάθεση, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όσους επώνυμους και όσους αφανείς συνέβαλαν στην προώθηση της υπόθεσης, ενώ αναμένουμε την τελική επεξεργασία της λύσης ενός προβλήματος που άφησε αδίκως πολλές ανοιχτές πληγές στην κοινωνία, στην οικονομία και στον ασφαλιστικό θεσμό».

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σχεδόν 11 χρόνια μετά το «λουκέτο», που ταρακούνησε την εγχώρια ασφαλιστική αγορά, οι ζημιωθέντες έχουν λάβει μόνο ένα μικρό μέρος των απαιτήσεων τους, ενώ περισσότεροι από 5.500 έμειναν εκτός καταλόγου δικαιούχων αποζημίωσης λόγω… ΑΑ2 προγραμμάτων, που θεωρήθηκαν επενδυτικά και όχι ασφαλιστικά προϊόντα.

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο 

Με το ν. 3867/2010 (Α’ 128) καθιερώθηκε σύστημα εγγυήσεως για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως προς το χαρτοφυλάκιο ζωής. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, συστάθηκε το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» (εφεξής «Εγγυητικό Κεφάλαιο»), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 4).

Οι ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας δεν ευνοούσαν την άμεση ανάμειξη του Εγγυητικού Κεφαλαίου, αφού βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες που αφορούσαν ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια ζωής επιχειρήσεων, οι οποίες, είχαν τεθεί, εξαιρέσει των συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων (ζωής), σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Έτσι, προκρίθηκε το διττό σχήμα σύμφωνα με το οποίο η ενεργός συμμετοχή του Εγγυητικού Κεφαλαίου, όσον αφορά τα εν λόγω ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια του κλάδου ζωής προϋπέθετε, εφόσον ανελάμβανε αυτό κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, το πέρας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης των ανωτέρω επιχειρήσεων (αρ. 2 παρ. 5), ενώ για τις μετά την έναρξη ισχύος του τιθέμενες σε εκκαθάριση ασφαλιστικές επιχειρήσεις προβλέφθηκε να επιλαμβάνεται αμέσως (άρθρο 5 επ.).

‘Όσο αφορά τις πρώτες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε ασφαλιστική εκκαθάριση δεν προκύπτει ομοιόμορφη εικόνα ικανοποίησης των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής αλλά παρατηρείται αξιοσημείωτη απόκλιση, απότοκη, μεταξύ άλλων, της διαφορετικής περιουσιακής κατάστασης κάθε μίας. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό προς τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων, η οποία υπερβαίνει στην προκειμένη περίπτωση την δεκαετία, δημιουργεί εξ αντικειμένου ανάγκες εξισορρόπησης και εξορθολογισμού, περιλαμβανομένης της σταδιακής επιτάχυνσης της διαδικασίας ικανοποίησης των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής.

Οι συνθήκες αυτές, όπως διαμορφώθηκαν προϊόντος του χρόνου, ευνοούν πλέον την περιορισμένη και σε αρμονία προς τις ισχύουσες ρυθμίσεις του ν. 3867/2010, συμβολή του Εγγυητικού Κεφαλαίου σε χρόνο προγενέστερο της λήξης των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων κατά τρόπο, όμως, που να μην διαταράσσεται ο σκοπός αλλά και η συστηματικότητα του ν. 3867/2010.

Η θεσπιζόμενη συμβολή του Εγγυητικού Κεφαλαίου έχει τη μορφή προκαταβολής είκοσι εκατομμυρίων ευρώ σε ειδικό ελεύθερο λογαριασμό της εκκαθάρισης, που θα ανοιχθεί, πέραν των κειμένων διατάξεων και αποκλειστικά προς το σκοπό διενέργειας προσωρινών διανομών προς τους νόμιμους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής.

Η προκαταβολή αυτή χορηγείται έναντι της κατ’ άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3867/2010 συνολικής υποχρέωσης του Εγγυητικού Κεφαλαίου και υπηρετεί τις ως άνω αναλυτικά εκτιθέμενες ανάγκες. Συναρτάται επίσης, προς αντικειμενικές και εύλογες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την υφιστάμενη κατάσταση των εκκαθαρίσεων και τη σχέση ασφαλιστικών τοποθετήσεων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις τίθενται κατά τρόπο σαφή και λεπτομερή από τον ίδιο το νόμο σε τρόπο ώστε να μην καταλείπεται περιθώριο αυτογνώμονης εκτίμησης. Η προκαταβολή, η οποία προβλέπεται να χορηγείται άπαξ, με την κατάθεση (μεταφορά) του οικείου ποσού στον ως άνω ειδικό ελεύθερο λογαριασμό της εκκαθάρισης εξαντλεί την υποχρέωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου στο παρόν στάδιο των εκκαθαρίσεων, καθόσον το τελευταίο δεν υπεισέρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις εργασίες και εν γένει εκκρεμότητες της εκκαθάρισης.

Οι προσωρινές διανομές που θα ακολουθήσουν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή.
Αναφορικά με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, σημειώνεται ότι παρέχεται εύλογος χρόνος τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου για να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι πρόσφατα και επιβεβαιωμένα από ορκωτό ελεγκτή από τα οποία θα προκύπτει σε ποιες περιπτώσεις πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διάταξη και να ληφθεί η σχετική απόφαση από τη Συνέλευση των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου.