Σε €5,58 εκατ. διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους για το 2023 του ομίλου Βιοκαρπέτ, έναντι κερδών €9,13 εκατ. την αντίστοιχη χρήση 2022, μια μείωση κατά 39%.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ ανήλθαν σε €209,99 εκατ. το 2023 έναντι €231,22 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2022,  παρουσιάζοντας μείωση κατά 9%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν το 2023 σε €108,31 εκατ. έναντι €135,68 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 20,17%.

Ειδικότερα:

Οι εξαγωγές αποτελούν το 51,58% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €101,68 εκ. έναντι €95,55 εκ. το 2022, αύξηση κατά 6,43%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €20,04 εκ., έναντι €21,88 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022, μείωση κατά 8%.

Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2023 €6,28 εκατ. έναντι €10,84 εκ. για την χρήση 2022, μείωση κατά 42%. Ο Όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2023 σε €5,58 εκ., έναντι κερδών σε €9,13 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022, μείωση κατά 39%.

Οι προοπτικές για το 2024 προδιαγράφονται αισιόδοξες για την Διοίκηση του Όμιλου, η ολοκλήρωση της μεταφοράς όλης της παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ στο Κουλούρι Λάρισας στις αρχές Απριλίου του 2024, αναμένεται να φέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και να βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Όμιλου, από το Β’ εξάμηνο του 2024 και κυρίως το έτος 2025.

Β’ Μητρική Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» 

Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2023 σε €9,45 εκ.€ έναντι €9,76 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 3%.  Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €2,28 εκατ. έναντι κερδών €2,51 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 9%.  Οι ζημιές της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2023 ανήλθαν σε €(0,18) εκ. έναντι κερδών €0,75 εκ. την χρήση 2022. Οι ζημιές μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε €(0,39) εκ. κατά την χρήση του 2023, έναντι κερδών €0,55 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022.

Προοπτικές 2024

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ στη Νίκαια Λάρισας, που θα αδειάσουν πλήρως μέχρι τα μέσα του 2024. Η Διοίκηση του Όμιλου με σκοπό να τα αξιοποιήσει, έχει ήδη συνάψει συμφωνητικά ενοικίασης, ώστε να φέρει επιπλέον έσοδα για την εταιρεία. Επίσης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2024 και το νέο οριζόντιο βαφείο, που έχει ήδη παραληφθεί και έχουν αρχίσει οι εργασίες εγκατάστασης του.

Τέλος μέσα στο 2024 θα αρχίσουν και οι εργασίες για δύο νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ένας της μητρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και ο άλλος της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ, ισχύς 12MW, που θα έχουνε ως αποτέλεσμα την 100% επάρκεια του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος.