Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 2023 προσκαλεί τους μετόχους της η ΟΛΘ, με θέμα μεταξύ άλλων τη διάθεση των ετήσιων κερδών εταιρικής χρήσης 2022 και την έγκριση της διανομής μερίσματος.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 06.04.2023 απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (εντός του Λιμένα, Προβλήτα Ι, ΤΚ. 54012, Κτίριο Διοίκησης Ο.Λ.Θ.), η οποία, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του καταστατικού της Εταιρείας άρθρο 11 παρ.4 και δυνάμει του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 23η εταιρική χρήση (01/01/2022-31/12/2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2022 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

5. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

6. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022.

7. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

8. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 και έγκριση της αμοιβής της.

10. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

11. Επανακαθορισμός της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε.

Ανακοινώσεις

1. Ο κ. Franco Nicola Cupolo παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15.07.2022, δεν αντικαταστάθηκε, και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Λιάγκος ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος από 15.07.2022.

2. Με την Απόφαση αριθ. 7669/28.9.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Baiqiao (Leon) FU, από την κα Zonglyu (Jessie) LU, η οποία όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

3. Με την Απόφαση αριθ. 7704/12.1.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από τον προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

4. Με την Απόφαση αριθ. 7720/24.3.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Artur Davidian από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 17 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Διαβάστε ακόμη

Ναυλαγορές: Οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορεί να είναι ο «μπαλαντέρ» που όλοι φοβούνται

Ακίνητα: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες του εντύπου Ε2 της φορολογικής δήλωσης

Spitogatos: Αυξήσεις στις τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το α’ τρίμηνο 2023