Οικονομία

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  • Anastasis Giabanis


      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ     Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2012, καθώς επίσης η γενικότερη στρατηγική της και οι προοπτικές της.     Επίσης έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων.   Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012, τα οποία επηρεάστηκαν δυσμενώς από την έντονη συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη, όπου πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων των θυγατρικών εταιριών. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες έχουν επιδράσει πτωτικά στη ζήτηση της εγχώριας αγοράς σε προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και του κόστους ενέργειας έχει συμπιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας.   Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την οικονομική χρήση 2012 ανήλθε σε €3.316 εκατ. μειωμένος κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €159,4 εκατ. μειωμένα κατά  9,7% έναντι €176,6 εκατ. το 2011. Οι αποσβέσεις της περιόδου αυξημένες κατά 1,4%, ανήλθαν σε €146 εκατ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €74,9  εκατ. έναντι ζημιών €47,1 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες €50,1  εκατ. ή €-0,2512  ανά μετοχή, έναντι ζημιών €42,6 εκατ. ή €-0,2139  ανά μετοχή το 2011.   Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013    

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ     Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2012, καθώς επίσης η γενικότερη στρατηγική της και οι προοπτικές της.     Επίσης έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων.   Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012, τα οποία επηρεάστηκαν δυσμενώς από την έντονη συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη, όπου πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων των θυγατρικών εταιριών. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες έχουν επιδράσει πτωτικά στη ζήτηση της εγχώριας αγοράς σε προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και του κόστους ενέργειας έχει συμπιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας.   Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την οικονομική χρήση 2012 ανήλθε σε €3.316 εκατ. μειωμένος κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €159,4 εκατ. μειωμένα κατά  9,7% έναντι €176,6 εκατ. το 2011. Οι αποσβέσεις της περιόδου αυξημένες κατά 1,4%, ανήλθαν σε €146 εκατ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €74,9  εκατ. έναντι ζημιών €47,1 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες €50,1  εκατ. ή €-0,2512  ανά μετοχή, έναντι ζημιών €42,6 εκατ. ή €-0,2139  ανά μετοχή το 2011.   Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013