17553/390/18.4.2012

Α. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Ν.4002/2011 Μέρος Δ’ (Κεφάλαιο Η’) (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011), που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, για το διάστημα από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι και 20 Ιουνίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει και το διάστημα που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού, «τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από το νόμο αυτό». Επίσης, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δυνάμει του άρθρου 50 παρ.12 του ίδιου άνω νόμου.
Δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.3229/2004 συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιγνίων, η οποία με τον Ν.4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4038/2012, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Η ΕΕΕΠ διαθέτει διοικητική, οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και έχει σημαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σαφώς προσδιορισμένες, ως προς την έκταση και το περιεχόμενό τους.
Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων του Ν.4002/2011, όπως ισχύει.

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Β1. Στόχοι Ν.4002/2011
Ο Ν.4002/2011, αναμόρφωσε και συμπλήρωσε το νομικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς τόσο των τυχερών παιγνίων όσο και των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.
Ειδικότερα και αναφορικά με τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απελευθέρωσε την εν γένει αγορά όλων των μορφών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με τη ρητή κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’/1.7.2002), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011.
Πρωταρχικός στόχος του Ν.4002/2011 υπήρξε η συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ΕΕ στις υποθέσεις C-65/05 και C-109/08 και συνεπώς και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήλθε από τις 22.8.2011, ημερομηνία ισχύος της ως άνω νομοθεσίας.
Περαιτέρω η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εποπτικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε α) να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, β) να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων, γ) να διασφαλισθεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται προς παράνομη αισχροκέρδεια, δ) να προστατευτούν οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό που μπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η μετατροπή των ψυχαγωγικών-τυχερών παιγνίων σε παράνομα τυχερά παίγνια, στ) να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους, ώστε να περιορισθεί και προοδευτικά να εξαλειφθεί, ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις κ.α.) και ζ) να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

Β2. Ισχύουσα Νομοθεσία
Η νομοθεσία που διέπει την αγορά των παιγνίων είναι η εξής :
– N.3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α’/10.2.2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις».
– N.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Μέρος Δ’ (Κεφάλαιο Η’) «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Β3. Ορισμοί: Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4002/2011 ορίζονται ως:
1) «Τεχνικάψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971 (ΦΕΚ 21/Α’), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.
Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε:

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«Μηχανικά παίγνια» Κατηγορία αα) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα, καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.
Ανάλυση επεξήγηση προσδιορισμοί
Τα μηχανικά παίγνια που υφίστανται σήμερα και λειτουργούν σε διάφορους χώρους όπως, Λούνα Παρκ και μεγάλα πολυκαταστήματα, είναι συνήθως το ποδοσφαιράκι, η μπασκέτα, το monopole standard, κ.α.
Τα μηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελεύθερα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«Ηλεκτρομηχανικά παίγνια» κατηγορία ββ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί.
Ανάλυση επεξήγηση προσδιορισμοί
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν περισσότερα παίγνια από ότι στην κατηγορία των μηχανικών παιγνίων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η μηχανή με τα κουκλάκια και άλλα είδη δώρων, διάφορες δωρομηχανές όπως, η μπουνιά, το street basketball, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο automat boxer machine, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο ford racing dlx και virtual striker, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο αυτόματος πωλητής ωροσκοπίου κ.α. Τα ως άνω παίγνια είναι εγκατεστημένα σε χώρους όπως για παράδειγμα περίπτερα, supermarket, λούνα παρκ, καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ.
Τα ηλεκτρομηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από της καταργήσεως των σχετικών διατάξεων του Ν.3037/2002, με τον Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011).

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«Ηλεκτρονικά παίγνια» κατηγορία γγ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων, που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.
Ανάλυση επεξήγηση προσδιορισμοί
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα γνωστά παίγνια, τα οποία διαθέτουν λογισμικό πρόγραμμα (software) και μονάδα ηλεκτρονικού μηχανισμού (hardware). Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: Pacman, supermario, hot crazy, magic games, crazy typhoon, crow for cash κ.α.
Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής διεξάγονται ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με την κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011.
Σύμφωνα με τα άρθρα 38, 41 και 44 του Ν.4002/2011 η εγκατάσταση
παιγνιομηχανημάτων της ως άνω κατηγορίας γγ), που έχουν πιστοποίηση από άλλη αρμόδια εθνική αρχή ή αναγνωρισμένο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ή οργανισμό πιστοποίησης στα πλαίσια της αμοιβαιότητας είναι ελεύθερη και η προσωρινή έλλειψη προδιαγραφών για τα παιγνιομηχανήματα αυτά δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσαρμόσει το παιγνιομηχάνημα, στο φορολογικό μηχανισμό καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων.

2) «Τυχερά παίγνια»: Είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος.
Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά, ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων, ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια», ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.
Η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων γίνεται μόνον από την ΟΠΑΠ Α.Ε κατά τους ειδικότερους όρους του άρθρου 39 επ. του Ν.4002/2011 και την υπ’ αριθ. 10010/4.11.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2503/Β’/4.11.2011). Σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω των παιγνιομηχανημάτων απαγορεύεται μέχρι την ανάληψη των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε καταστήματα πριν την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, με τον οποίο θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Πιστοποίηση καταστήματος για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων – Internet cafe και internet stations
Η λειτουργία καταστημάτων διέπεται στην ελληνική νομοθεσία από διατάξεις όπως π.χ. αστυνομικές διατάξεις περί προστασίας ανηλίκων, προδιαγραφές πυρόσβεσης κ.α. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν.4002/2011, σε περίπτωση εγκατάστασης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, απαιτείται και ειδικότερη πιστοποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ μετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων, ή όσων εκμεταλλεύονται τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια με παιγνιομηχανήματα.
Τα καταστήματα στα οποία διεξάγονται τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια με παιγνιομηχανήματα δίνεται η δυνατότητα να λάβουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011 εντός εξαμήνου από τη συγκρότηση της ΕΕΕΠ (υπ’ αριθ. ΥΑ55906/1673 (ΦΕΚ 444/Β’/21.12.2011). Τα λειτουργούντα από τη δημοσίευση του Ν.4002/2011 καταστήματα οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των ως άνω πιστοποιήσεων και αδειών. Με τη διαδικασία πιστοποίησης επιδιώκεται η αποτροπή μετατροπής των τεχνικών παιγνίων σε τυχερά. Ταυτόχρονα αποτρέπεται τυχόν δυσανάλογο διοικητικό ή οικονομικό βάρος, καθώς το τέλος της πιστοποίησης βασίζεται σε οικονομοτεχνική μελέτη (άρθρο 42 παρ. 3).
Η λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων και των internet cafe), διέπεται από το άρθρο 3 του Ν.3037/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 παρ. 16 του Ν.4002/2011. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ειδική άδεια του δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα, ή του λιμένα, αν η υπηρεσία παρέχεται σε πλοίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26.11.2003(ΦΕΚ 1827/Β’/8.12.2003) υπουργική απόφαση. Η πρόσβαση μέσω των internet cafe, σε ιστοσελίδες παρόχων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1248/13.12.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, δεν υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις που προβλέπει ο Ν.4002/2011.
Προκύπτει σαφώς, ότι η ΕΕΕΠ δεν έχει την υποχρέωση πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν στα διάφορα σημεία διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου όπως στα internet cafe κ.α., καθώς και στους οικιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς ή μη κ.λπ. Επιπλέον, για το μεταβατικό καθεστώς δεν απαιτείται πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου και κατά συνέπεια δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011.
Στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 21 ετών, εντός δε του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πρέπει να είναι αναρτημένη η άδεια τόσο του παρόχου, όσο και της επιχείρησης.
Στις επιχειρήσεις αυτές απαγορεύεται οιαδήποτε μορφή ανταλλακτηρίου ήτοι η έκδοση και η εξαργύρωση κουπονιών. Επομένως, όλες οι συναλλαγές που αφορούν στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια θα πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τυχόν παραβίαση θα υπόκειται στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011 δεν συμβάλλονται με internet cafe ή άλλα καταστήματα δημόσιας συνάθροισης. Στα καταστήματα αυτά επιτρέπεται οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες των παραπάνω παρόχων αυτοβούλως και όχι υποκινούμενοι από τους υπευθύνους καταστημάτων. Η διεξαγωγή παιγνίων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να γίνεται οργανωμένα και με παρακίνηση ή επιτόπου διαφήμιση ή προώθηση δηλαδή να δημιουργείται στο χρήστη η εντύπωση ότι βρίσκεται σε κατάστημα παιγνίων.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που επιτρέπουν την απλή πρόσβαση στους ανωτέρω ιστότοπους κατά την μεταβατική περίοδο δεν χρειάζονται πιστοποίηση διότι δεν είναι παιγνιομηχανήματα αφού το παίγνιο διεξάγεται μέσω του ιστότοπου. Υπολογιστές όμως που φέρουν λογισμικό παιγνίων είναι παιγνιομηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο υπολογιστής αποσυνδεθεί από το δίκτυο και συνεχίζεται το παίγνιο, τότε πρόκειται περί παιγνιομηχανήματος. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011.

Διαφήμιση
Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση για τις εταιρείες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν υπήχθησαν αυτοβούλως στις διατάξεις του Ν.4002/2011 (ΠΟΛ.1248/13.12.2011 υπουργική απόφαση), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 50 (άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012). Αντίστοιχα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4002/2011, στους διαφημιζόμενους καθώς και στους διαφημιστές, εκδότες και διευθυντές μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Τέλη και Παράβολα
Η διαδικασία καταβολής τελών και παραβόλων, ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 50 του Ν.4002/2011. Με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 10 του ως άνω άρθρου, θα διασαφηνιστεί ο χρόνος καταβολής τους, τα επί μέρους ποσά, οι όροι καταβολής και τα όργανα είσπραξης. Σήμερα και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, δεν καταβάλλονται τέλη και παράβολα.
Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών θα καθοριστεί με το Προεδρικό Διάταγμα «Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων», όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 29 του Ν.4002/2011.
Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν.4002/2011.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.4002/2011 «Μέσα σε έξι μήνες από τον διορισμό των μελών της ΕΕΕΠ, τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την Ελληνική Πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από τον νόμο αυτό».
Συνεπώς, από την ανάλυση της ως άνω διατύπωσης προκύπτει ότι:
– Από τον Δεκέμβριο του 2011 (ημερομηνία διορισμού των μελών της ΕΕΕΠ) έχει δοθεί προθεσμία ενός εξαμήνου για την τακτοποίηση των θεμάτων άδειας και πιστοποίησης.
– Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2011 (ημερομηνία ψήφισης του Ν.4002) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ουδεμία παράβαση υφίσταται, ούτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 51 και 52 του Ν.4002/2011 διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεδομένου ότι, κατά το διάστημα αυτό δεν είχαν εκδοθεί τα προαπαιτούμενα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου, ενώ τα άρθρα 1, 2 και τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 3 του Ν.3037/2002 (με τον οποίο είχε εισαχθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνίων αυτών), είχαν ήδη καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011.