Οικονομία

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

  • admin


Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ στην Κύπρο, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία:


α.  Δεν διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου ή/ και στην CPB

β. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών

γ. Δεν πραγματοποίησε πωλήσεις προς Κύπρο κατά τη χρήση 2012

δ. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα αποτελέσματά της.


www.mls.gr

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ στην Κύπρο, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία:

α.  Δεν διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου ή/ και στην CPB

β. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών

γ. Δεν πραγματοποίησε πωλήσεις προς Κύπρο κατά τη χρήση 2012

δ. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα αποτελέσματά της.

www.mls.gr