Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31.03.2013, η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Νο 8) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Κύριος σκοπός εφαρμογής του Προτύπου είναι να καθορίσει την κατάταξη, γνωστοποίηση καθώς και τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών γεγονότων, έτσι ώστε η Εταιρεία να χειριστεί τα γεγονότα αυτά με συνέπεια και να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα από χρήση σε χρήση τόσο των δικών της οικονομικών καταστάσεων όσο και της ίδιας σε σχέση με αυτές των άλλων επιχειρήσεων. Το ΔΛΠ 8 εφαρμόζεται κατά την επιλογή και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, την λογιστική αντιμετώπιση των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, καθώς και τη διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων.

Η Εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.12.2012, πραγματοποιεί τη διαδικασία δημόσιας εγγραφής καθώς και όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων στις 31.03.2013. Έτσι, η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποιήσεις και διορθώσεις που έγιναν και αφορούν την προηγούμενη περίοδο 1.1.-31.12.2012 και οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω :

  1. Στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην Καθαρή θέση στον Ισολογισμό μεταβλήθηκαν τα σύνολα της Εταιρείας από € 11.237.336 σε € 8.237.336.
  2. Μεταβλήθηκε το σύνολο των Υποχρεώσεων της Εταιρείας από € 19.973.173 σε € 22.973.173 επειδή προστέθηκε στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το κονδύλι «Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» ποσού € 3.000.000.

Συνεπώς στην χρήση 1.1.-31.12.2012 οι αλλαγές που επήλθαν στην Εταιρία είναι οι εξής:

 

ΕΤΑΙΡΙΑ (ευρώ)

 

Πριν

Μετά

Διαφορά

Ίδια Κεφάλαια

 

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο

   662.250

381.000

281.250

Αποθεματικά

10.575.086

7.856.336

2.718.750

Σύνολο

    11.237.336

8.237.336

3.000.000

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

3.000.000

3.000.000

Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί

2.058.602

2.058.602

0

Φόροι Πληρωτέοι

80.625

80.625

0

Χορηγήσεις Τραπεζών

13.367.033

13.367.033

0

Σύνολο

15.506.260

18.506.260

3.000.000

 

Οι ως άνω τροποποιήσεις και διορθώσεις θα συμπεριληφθούν στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2013.

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ της 31.12.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007