Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Η Εταιρεία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», (εφεξής η  «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία επιτήρησης:

Η ολοκλήρωση του σχεδίου ανασυγκρότησης που υλοποιήθηκε από τη διοίκηση της Εταιρείας δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων, με κυριότερο τον μηδενισμό των ζημιών προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA).   

Ειδικότερα, κατά το Α’ εξάμηνο του 2014:

  • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (6.281 χιλ € έναντι 4.686 χιλ € το Α’ εξάμηνο του 2013), παρά την περιορισμένη ζήτηση στο χαλυβουργικό κλάδο.
  • Το μικτό κέρδος του εξαμήνου ανήλθε σε 395 χιλ. € έναντι ζημίας (- 346) χιλ. € το 2013, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο μετά από τρία χρόνια. Είναι επίσης  αισθητή και η βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου:  Από 4,5% το Α΄ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε σε 7,5% το Β΄ τρίμηνο.
  • Το αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) είναι οριακά αρνητικό (-53 χιλ. €), έναντι ζημίας (-1.050 χιλ. €) την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ειδικότερα το Β’ Τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, τα EBITDA παρουσίασαν θετικό πρόσημο και ανήλθαν στις +28 χιλ. €  έναντι ζημιών (-655) χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2013.    

Η διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για την πλήρη ανάκαμψη της Εταιρείας και την επιστροφή της στην κερδοφορία, συνεχίζοντας τη στρατηγική που οδήγησε στην επιτυχή αναδιοργάνωση της επιχείρησης και την επακόλουθη βελτίωση των αποτελεσμάτων της.

 

Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

 

Οινόφυτα,31 Αυγούστου 2014

Δείτε το αρχείο
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 1 4 4 του Κανονισμού του Χ Α_31.08.2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 1 4 4 του Κανονισμού του Χ Α_31.08.2014