Οικονομία

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.4237/2014

  • Anastasis Giabanis


Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014 – Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 36/Α’/12.2.2014, δημοσιεύτηκε ο Ν.4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, προστίθενται εδάφια στο άρθρο 66 του Ν.4144/2013, τα οποία ορίζουν: α) ότι οι ρυθμίσεις του Ν.4144/2013 εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, εν προκειμένω, για τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για το εξωϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν.1140/1981, με παράλληλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα και β) ότι η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, όπως είχε παραταθεί με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 88/Α’), παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.4.2014.
Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων και ανά κατηγορία δικαιούχων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Συνταξιούχοι αναπηρίας
Πλέον, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, υπάγονται όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τα κατωτέρω:
α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι και 30.4.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,
β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.
Δεδομένου, δε, ότι η ισχύς του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 έχει παραταθεί από τότε που έληξε (δηλαδή, από την 31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014 και με την κοινοποιούμενη διάταξη παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.4.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει πριν την δημοσίευση του Ν.4224/2013 ή λήγει μέχρι και 30.4.2014 (δηλαδή από 1.11.2013 μέχρι και 30.4.2014), η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και, επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά από τότε που έχει λήξει.
Διευκρινίζεται, επιπλέον, πως οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της σύνταξης λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι 30.4.2014, δικαιούνται από της λήξεως της εξάμηνης παράτασης, και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής τους. Και τούτο, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Τα ανωτέρω, δεδομένης και της επέκτασης της ρύθμισης και σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα έχουν εφαρμογή και για τις περιπτώσεις της καταβολής σύνταξης λόγω θανάτου σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, καθώς και για τις περιπτώσεις της καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, αφού και στις περιπτώσεις αυτές, η αιτία της συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία, η οποία επανεξετάζεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου να συνεχιστεί η συνταξιοδοτική παροχή.
Κατά τα λοιπά ζητήματα (όπως λήξη οικονομικών αποτελεσμάτων, κρατήσεις υπέρ ασθένειας, παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών) ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013 έγγραφό μας.

Β. Δικαιούχοι εξιδρωματικού επιδόματος και επιδόματος απολύτου αναπηρίας
Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 εφαρμόζονται και για τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (εξωϊδρυματικό επίδομα και επίδομα απόλυτης αναπηρίας). Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω οδηγίες για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας ισχύουν αναλογικά και για τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
1. Συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και του οποίου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είχε λήξει τον Ιούνιο του 2013, ενώ είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται καταρχάς μία εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας, από τον Ιούλιο του 2013 και μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο του 2014.
2. Συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και του οποίου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει τον Ιανουάριο του 2014, ενώ είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται μία εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, από τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, εφόσον γι’ αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.
3. Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ο οποίος ελάμβανε εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, η καταβολή των οποίων είχε λήξει τον Αύγουστο του 2013, ενώ ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται καταρχάς μία εξάμηνη παράταση της καταβολής του επιδόματός του, από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.
4. Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ο οποίος ελάμβανε εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, η καταβολή των οποίων είχε λήξει τον Ιανουάριο του 2014, ενώ ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται μία εξάμηνη παράταση της καταβολής του επιδόματός του, από τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, εφόσον γι’ αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.
5. Συνταξιούχος, που ελάμβανε σύνταξη λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977 (π.χ. νεφροπαθής με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και στον οποίο η καταβολή της σύνταξης έληξε τον Αύγουστο του 2013, προκειμένου να επανακριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται καταρχάς μία εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου η κοινοποιούμενη διάταξη αφενός να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο από όλους τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, όσο το δυνατό ταχύτερα και αξιόπιστα και αφετέρου να μην υποβληθούν σε άσκοπη ταλαιπωρία οι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή.

 

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις
Ν.4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α’/12.2.2014) 

[...]

Άρθρο 8

[...]
2. Στο άρθρο 66 του ν.4144/2013 (A’ 88), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4224/2013 (A’ 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνομιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου, η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4224/2013 (A’ 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι 30.4.2014.»
[...]

Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014 – Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 36/Α’/12.2.2014, δημοσιεύτηκε ο Ν.4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, προστίθενται εδάφια στο άρθρο 66 του Ν.4144/2013, τα οποία ορίζουν: α) ότι οι ρυθμίσεις του Ν.4144/2013 εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, εν προκειμένω, για τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για το εξωϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν.1140/1981, με παράλληλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα και β) ότι η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, όπως είχε παραταθεί με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 88/Α’), παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.4.2014.
Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων και ανά κατηγορία δικαιούχων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Συνταξιούχοι αναπηρίας
Πλέον, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, υπάγονται όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τα κατωτέρω:
α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι και 30.4.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,
β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.
Δεδομένου, δε, ότι η ισχύς του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 έχει παραταθεί από τότε που έληξε (δηλαδή, από την 31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014 και με την κοινοποιούμενη διάταξη παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.4.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει πριν την δημοσίευση του Ν.4224/2013 ή λήγει μέχρι και 30.4.2014 (δηλαδή από 1.11.2013 μέχρι και 30.4.2014), η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και, επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά από τότε που έχει λήξει.
Διευκρινίζεται, επιπλέον, πως οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 του Ν.4144/2013, έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της σύνταξης λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι 30.4.2014, δικαιούνται από της λήξεως της εξάμηνης παράτασης, και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής τους. Και τούτο, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Τα ανωτέρω, δεδομένης και της επέκτασης της ρύθμισης και σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα έχουν εφαρμογή και για τις περιπτώσεις της καταβολής σύνταξης λόγω θανάτου σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, καθώς και για τις περιπτώσεις της καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977, αφού και στις περιπτώσεις αυτές, η αιτία της συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία, η οποία επανεξετάζεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου να συνεχιστεί η συνταξιοδοτική παροχή.
Κατά τα λοιπά ζητήματα (όπως λήξη οικονομικών αποτελεσμάτων, κρατήσεις υπέρ ασθένειας, παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών) ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013 έγγραφό μας.

Β. Δικαιούχοι εξιδρωματικού επιδόματος και επιδόματος απολύτου αναπηρίας
Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 εφαρμόζονται και για τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (εξωϊδρυματικό επίδομα και επίδομα απόλυτης αναπηρίας). Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω οδηγίες για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας ισχύουν αναλογικά και για τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
1. Συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και του οποίου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είχε λήξει τον Ιούνιο του 2013, ενώ είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται καταρχάς μία εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας, από τον Ιούλιο του 2013 και μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο του 2014.
2. Συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και του οποίου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει τον Ιανουάριο του 2014, ενώ είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται μία εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, από τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, εφόσον γι’ αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.
3. Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ο οποίος ελάμβανε εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, η καταβολή των οποίων είχε λήξει τον Αύγουστο του 2013, ενώ ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται καταρχάς μία εξάμηνη παράταση της καταβολής του επιδόματός του, από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.
4. Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ο οποίος ελάμβανε εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, η καταβολή των οποίων είχε λήξει τον Ιανουάριο του 2014, ενώ ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, η οποία εκκρεμούσε. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται μία εξάμηνη παράταση της καταβολής του επιδόματός του, από τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, εφόσον γι’ αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.
5. Συνταξιούχος, που ελάμβανε σύνταξη λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/1977 (π.χ. νεφροπαθής με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και στον οποίο η καταβολή της σύνταξης έληξε τον Αύγουστο του 2013, προκειμένου να επανακριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται καταρχάς μία εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου η κοινοποιούμενη διάταξη αφενός να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο από όλους τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, όσο το δυνατό ταχύτερα και αξιόπιστα και αφετέρου να μην υποβληθούν σε άσκοπη ταλαιπωρία οι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή.

 

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις
Ν.4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α’/12.2.2014) 

[…]

Άρθρο 8

[…]
2. Στο άρθρο 66 του ν.4144/2013 (A’ 88), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4224/2013 (A’ 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνομιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου, η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4224/2013 (A’ 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι 30.4.2014.»
[…]