Οικονομία

Ασφάλιση Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων

  • Anastasis Giabanis


Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 22/10.4.2012

Σχετ.: Εγκύκλιοι 93/29.9.2009 και 37/6.5.2010 του ΟΑΕΕ.
Με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.
Με το νεότερο έγγραφό του Φ.1035/29876/985/24.2.2012, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών), μας γνώρισε τα ακόλουθα:
Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές διακρίνονται σε:
Α. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Αξιών και
Β. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων.
Συγκεκριμένα:
Α. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην Αντικρυστές) μετά από τη συγχώνευση του Ταμείου Ασφάλισης Χρηματιστών Μεσιτών Αντικρυστών (ΤΑΧΜΑ) στο τ.Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (τ.ΤΑΕ), με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1759/1988, υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ.ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ.
Β. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων που άρχισαν να δραστηριοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 1999 με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων (Ν.2533/1997), υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως παρέχοντες εξαρτημένη εργασία.
Προκειμένου να μην διαταραχθεί ο ασφαλιστικός βίος των προαναφερόμενων προσώπων, οι μεν Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι δε Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων, οι οποίοι βάσει της Οδηγίας 37/6.5.2010 υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στο εξής θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οδηγίες
Για τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων που τυχόν έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, παραμένει ισχυρός ο χρόνος ασφάλισής τους μέχρι και 24.2.2012, ημερομηνία του εγγράφου του Υπουργείου (δηλαδή μέχρι και τον 2ο/2012) και εφεξής, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό της Μονάδας σας.

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 22/10.4.2012

Σχετ.: Εγκύκλιοι 93/29.9.2009 και 37/6.5.2010 του ΟΑΕΕ.
Με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.
Με το νεότερο έγγραφό του Φ.1035/29876/985/24.2.2012, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών), μας γνώρισε τα ακόλουθα:
Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές διακρίνονται σε:
Α. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Αξιών και
Β. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων.
Συγκεκριμένα:
Α. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην Αντικρυστές) μετά από τη συγχώνευση του Ταμείου Ασφάλισης Χρηματιστών Μεσιτών Αντικρυστών (ΤΑΧΜΑ) στο τ.Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (τ.ΤΑΕ), με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1759/1988, υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ.ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ.
Β. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων που άρχισαν να δραστηριοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 1999 με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων (Ν.2533/1997), υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως παρέχοντες εξαρτημένη εργασία.
Προκειμένου να μην διαταραχθεί ο ασφαλιστικός βίος των προαναφερόμενων προσώπων, οι μεν Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι δε Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων, οι οποίοι βάσει της Οδηγίας 37/6.5.2010 υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στο εξής θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οδηγίες
Για τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων που τυχόν έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, παραμένει ισχυρός ο χρόνος ασφάλισής τους μέχρι και 24.2.2012, ημερομηνία του εγγράφου του Υπουργείου (δηλαδή μέχρι και τον 2ο/2012) και εφεξής, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό της Μονάδας σας.