Πτώση 4,8% εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιανουάριο του 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2012, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011 είχε εμφανίσει μείωση 6,8%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 13,9%.  Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 2,4%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: βασικών µετάλλων, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού, µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκούµενων και επίπλων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 9,3%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,4%.