ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 27/05/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι  (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 284.248 κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης. Εγκρίθηκε επίσης η αναμόρφωση των κονδυλίων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (1/1 – 31/12/2012) όπως αυτή περιγράφεται στη σημείωση 33 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του έτους 2013.
  2. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
  3. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
  4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2013, ήτοι από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
  5. Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2015, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2014 (η οποία θα συγκληθεί ως την 30.6.2015).
  6. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν, Λιμπαρίτ Κεβορκιάν, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Οννίκ Παλαντζιάν, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
  7. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Οινόφυτα, 28/05/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – 27.05.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – 27.05.2014