Τον σταδιακό έλεγχο των λογαριασμών τους που είναι δεσμευμένοι ανακτούν από τον τρέχοντα μήνα οι οφειλέτες του Δημοσίου, με την ενεργοποίηση ουσιαστικά του προοδευτικά ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.

Ειδικότερα, το εν λόγω μέτρο τίθεται σε εφαρμογή για όλους τους οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς για να μπορέσει ένας οφειλέτης να κάνει χρήση του νέου ευνοϊκού μέτρου, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει πληρώσει τουλάχιστον δύο δόσεις της ρύθμισης στην οποία έχει εντάξει τις οφειλές του.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχει υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του λογαριασμού του οποίου ζητεί τον περιορισμό της κατάσχεσης, αν και για τα φυσικά πρόσωπα ο περιορισμός χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στον μοναδικό ακατάσχετο που έχει δηλωθεί στην εφορία.

Αναλυτικότερα, με το νέο καθεστώς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

* Διαδικασία υποβολής αίτησης:

1. Ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη φορολογική διοίκηση (εφεξής «αιτών») στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ή λοιπών υπόχρεων προσώπων του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (εφεξής «τρίτος») εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του TAXISnet στον δικτυακό τόπο www.aade.gr, προκειμένου να αιτηθεί την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής χορήγησης του περιορισμού του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 (εφεξής «περιορισμός»).

2. Στη συνέχεια, καταχωρεί τον κωδικό αριθμό του δεσμευθέντος συνεπεία της κατάσχεσης, κοινού ή ατομικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών που έχει επιλέξει για τον περιορισμό της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά τις οικείες διατάξεις πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης του άρθρου αυτού. Ο περιορισμός χορηγείται στον ήδη δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό και σε περίπτωση μεταβολής του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού, απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης χορήγησης του περιορισμού.

3. Μετά την καταχώρηση του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου ελέγχεται αυτόματα, με ηλεκτρονικά μέσα, η ακρίβειά του. Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και ενημερώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της αίτησης για το ποσό του περιορισμού. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή σε Ελεγκτικό Κέντρο ή σε άλλη υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον τρίτο.

* Κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού:

1. Ο περιορισμός χορηγείται επί ενός μοναδικού λογαριασμού για τις απαιτήσεις που γεννώνται στα χέρια τρίτου μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του περιορισμού, ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του, ήτοι από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση αυτού, εκτός εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την 24η ημέρα του μήνα, οπότε ο περιορισμός χορηγείται από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου του μήνα αυτού και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019.

2. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται βάσει των ατομικών ρυθμίσεων του αιτούντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

3. Αν ο αιτών έχει ευθύνη για την καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο και ρυθμιστεί, το τυχόν ποσό της παραγράφου 2 προσαυξάνεται με το άθροισμα των ποσών του περιορισμού που προκύπτει για το πρόσωπο αυτό, μετά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 και του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και αφού το ποσό αυτό πολλαπλασιαστεί με τον λόγο που προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού των οφειλών της ρύθμισης για τις οποίες ευθύνεται ο αιτών, κατά τον χρόνο ένταξης του τρίτου προσώπου στη ρύθμιση αυτή, με το συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό.

4. Το ποσό του περιορισμού υπολογίζεται ακόμα και στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών ή βρίσκεται σε αδράνεια ή έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

* Καθορισμός συντελεστή (πολλαπλασιαστέου) για τον υπολογισμό του ποσού του περιορισμού:

1. Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 με τους συντελεστές δόσεων που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Οι συντελεστές, ανάλογα με τη ρύθμιση, κυμαίνονται από 3 έως και 4,5.

3 α. Για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 και της υποπαραγράφου Α.2. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σε έως δώδεκα (12) δόσεις, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης της πρώτης δόσης της ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτής με τον πρώτο συντελεστή της κλίμακας (α) και για τις επόμενες δόσεις από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή της κλίμακας αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Α.

β. Για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, της υποπαραγράφου Α.2. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 και των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) ή τριάντα έξι (36) δόσεις, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης της πρώτης δόσης της ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτής με τον πρώτο συντελεστή της κλίμακας (β) και για τις επόμενες δόσεις από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή της κλίμακας αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης Α.

γ. Για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις και με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου, των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 καθώς και του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το ποσό του περιορισμού που χορηγείται λόγω εξόφλησης δόσης ρύθμισης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της τελευταίας δόσης της ρύθμισης που εξοφλήθηκε με τον συντελεστή της κλίμακας (γ), ο οποίος αντιστοιχεί με τον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ρύθμισης

Β.

4. Αν η οφειλή ρυθμίζεται με βούληση του οφειλέτη σε λιγότερες δόσεις από τον κατά νόμο προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό δόσεων είτε από τον χορηγούμενο από τη φορολογική διοίκηση αριθμό δόσεων, τότε για την τελευταία δόση της ρύθμισης χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, ο συντελεστής της κλίμακας (α) ή (β) ή (γ) που αντιστοιχεί στον αριθμό της τελευταίας κατά νόμο μηνιαίας δόσης του Προγράμματος Ρύθμισης Α ή Β, με αντίστοιχη προσαρμογή των υπόλοιπων δόσεων.

5. Οι συντελεστές εφαρμόζονται και για τις ενεργές ρυθμίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4611/2019, με τη χρήση του συντελεστή που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, στον αριθμό της τελευταίας μηνιαίας δόσης ρύθμισης που εξοφλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ιδίως στην παράγραφο 4.

6. Εάν προκαταβληθεί δόση ρύθμισης χρησιμοποιείται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην τελευταία μηνιαία δόση ρύθμισης που εξοφλήθηκε κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.

Υποχρεώσεις των τρίτων

1. Ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά για τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο του περιορισμού και ως εκ τούτου τυχόν εκχωρηθέντα στο Δημόσιο ποσά μέχρι το ανωτέρω διάστημα, αποδίδονται από τους τρίτους υποχρεωτικά εντός της νόμιμης προθεσμίας των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 30 Β του ν.δ. 356/1974. Ομοίως, ποσά μελλοντικών απαιτήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εξακολουθούν να αποδίδονται κανονικά εντός δέκα ημερών από τη γέννησή τους.

2. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών φυσικού προσώπου, το ποσό περιορισμού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν το πιστωτικό υπόλοιπο ή οι πιστώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό πληρωμών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας κατά τον μήνα χορήγησης του περιορισμού υπερβαίνουν το ποσό που κοινοποιείται στον τρίτο, το υπερβάλλον ποσό δεν αποδεσμεύεται και ο τρίτος υποχρεούται να το αποδώσει στη φορολογική διοίκηση, αποκλειομένου του σωρευτικού υπολογισμού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

Πηγή: Ναυτεμπορική