Οικονομία

Απαλλαγή για συμβολαιογράφους για λάθη στον ΕΝΦΙΑ

  • Κωστής Πλάντζος


Πυροσβεστικά μέτρα για αποφυγή αποχής από συμβόλαια ακινήτων - Τι προβλέπει η απόφαση που ανέμενε ο κλάδος

Λύση στα ζητήματα που είχαν στρέψει σε απεργιακές κινητοποιήσεις τον κλάδο των συμβολαιογράφων, για την απόδοση ευθυνών στα λάθη με πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ κατά τα συμβόλαια ακινήτων, επιχειρεί να δώσει η απόφαση Α 1010/2020 του υπουργείου Οικονομικών. Πρακτικά η απόφαση επαναφέρει το προ 5ετίας καθεστώς, μέχρι νεωτέρας.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει σχετικά με τη Χορήγηση Πιστοποιητικών Κεφαλαίου:

1.       Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α’του Κ.Φ.Δ. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, και στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου είτε από τον υπόχρεο είτε από συμβολαιογράφο, ισχύουν τα οριζόμενα στις ΠΟΛ. 1004/2015 (Β΄2) απόφαση ΓΓΔΕ και ΠΟΛ. 1117/2015 εγκύκλιο.

2.    Ως προς τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1117/2015.

3.    Στις περιπτώσεις που κατά τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων κ.λπ. χορηγούνται σωρευτικά πιστοποιητικό/ά φόρου κληρονομιών ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και αποδεικτικό ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης και απόδοσης των επ’ αυτών αναγραφόμενων ποσών, ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1118/2016 εγκύκλιο.

Απόρρητο Απόρρητο