Οικονομία

Διασφαλίσεις και έκθεση βιωσιμότητος του χρέους για μεγαλοφειλέτες

  • Κωστής Πλάντζος


Τα ψιλά γράμματα της νέας ρύθμισης για τις 24 και 48 δόσεις - Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης ανάλογα με το ποσό οφειλής

«Να κλείσει τα παράθυρα» σε όσους έχουν αλλά δεν πληρώνουν τους φόρους τους, επιχειρεί με την νέα πάγια ρύθμιση χρεών στην εφορία το υπουργείο Οικονομικών. Για να ενταχθεί κάποιος στις 24-48 δόσεις θα πρέπει, εκτός από το να μην είναι καταδικασμένος για φοροδιαφυγή, να πληροί μια σειρά προϋποθέσεις υπαγωγής. Και ειδικά για όσους χρωστούν πάνω από 50.000 ή 150.000 ευρώ, θα πρέπει να «αυτοφακελωθούν» για το σύνολο της περιουσίας του ή και να καταθέσουν αναλυτικό υπόμνημα για το πώς ζουν και πόσα μπορούν να πληρώνουν κάθε μήνα στην εφορία.

Συγκεκριμένα, με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ:

1. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας.

Επισήμανση: Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις.

2. Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).

3. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως:

– το μηνιαίο εισόδημά του,

– επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής,

– τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),

– μεταφορικά μέσα,

– τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα,

– απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και

– πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα

– και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται

– το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ).

Διασφαλίσεις και έλεγχοι

– Η αρμόδια υπηρεσία δύναται οποτεδήποτε να ζητά επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται – προσκομίζονται, άλλως θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

– Για συνολικές βασικές οφειλές (χωρίς τους “έξτρα” τόκους και τις προσαυξήσεις) που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ, πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης. Απαιτείται υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή (ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος) .

– Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, απαιτείται και η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Α’/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του ιδίου νόμου η ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’) , όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας όπου αυτό απαιτείται.

Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (από 16/05/2020) η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ” εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.