Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, που δεν εισπράττουν καθόλου τα συμφωνηθέντα μισθώματα από τους ενοικιαστές τους εδώ και πολλούς μήνες, έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν από το Δημόσιο έκπτωση φόρου ίση με το 12% των ανείσπρακτων ενοικίων τους, για έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου.

Οπως επισημαίνει ο Ελεύθερος Τύπος ποσό της έκπτωσης φόρου, εφόσον το κατοχυρώσουν, θα αφαιρεθεί από τον φόρο εισοδήματος και τις λοιπές οφειλές του εκκαθαριστικού σημειώματος της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αν απομείνει υπόλοιπο θα αφαιρεθεί και από τον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους.

Προϋπόθεση για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της έκπτωσης αυτής είναι να υπάγονται στις κατηγορίες εκμισθωτών για τις οποίες ίσχυσε η αναγκαστική μείωση του ονομαστικού ποσού του μηνιαίου εισπρακτέου ενοικίου κατά 40%.

Οι ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν μέρος του 60% ή ολόκληρο το 60% από τα ενοίκια των παραπάνω κατηγοριών μισθώσεων, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο, μπορούν κι αυτοί να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου, η οποία ουσιαστικά είναι ίση με το 12% των μη εισπραχθέντων ενοικίων, αφού αντιστοιχεί στο 30% του 40% των συμφωνηθέντων ενοικίων.

Για να κατοχυρώσουν την έκπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής (μείωσης) του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται «Δήλωση Covid».

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμόν Α1139/2020 απόφαση που υπέγραψε και εξέδωσε πρόσφατα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής:

1 Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40%, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου που ισοδυναμεί με το 30% της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας του «κουρέματος» των μισθωμάτων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής (μείωσης) του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται «Δήλωση Covid». Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η Α.Α.Δ.Ε. στο σύστημα ΤAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton

2 Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων (εκμισθωτές) πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.

3 Στη «Δήλωση Covid» τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή, καθώς και τα στοιχεία ακινήτου θα ανακτώνται από την τελευταία υποβληθείσα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία: α) Χρήση μίσθιου, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: – Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους – Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του – Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του – Επαγγελματική στέγη
– Κύρια κατοικία ναυτικού β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση. γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.
δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση.

4 Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Covid», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών, που καταχώρησε ο χρήστης εκμισθωτής και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης Covid».

5 Οι μισθωτές (ενοικιαστές) πρέπει να αποδεχθούν τις υποβληθείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι τις 6 Ιουλίου 2020. Για τον σκοπό αυτό πρέπει κι αυτοί να εισέλθουν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton

6 Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές (ενοικιαστές) υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.

7 Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής κατά τα ανωτέρω, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. Δηλώσεις μη αποδοχής που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων και δύναται για αυτές να διενεργηθεί διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.

8 Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων (εκμισθωτές) θα πρέπει να υποβάλουν στο σύστημα TAXISnet «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή πιο απλά δήλωση μισθωτηρίου στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έχει συναφθεί συμφωνία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (μισθωτήριο) προ του 2014, που είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 και έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει τροποποιηθεί ως προς κάποιον όρο, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο TAXISnet. Η δήλωση θα είναι δυνατό να υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση σύναψης συμφωνίας μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικής ή τροποποιητικής, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτής ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, εφόσον η συμφωνία αυτή είναι σε ισχύ μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί γι’ αυτήν ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο TAXISnet. Η δήλωση θα είναι δυνατό να υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
γ) Αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

9 Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός, υποβάλλοντος ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση λήξεως μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Διαφορετικά, η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

H ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό, υπό μορφή ερωταπαντήσεων, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως διαμορφώνονται πλέον μετά τις τελευταίες αλλαγές στον τρόπο δήλωσης των μισθωμάτων και των μισθωτηρίων.

 Οι ερωταπαντήσεις του νέου οδηγού της ΑΑΔΕ

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης Covid»;
Υποχρέωση για την υποβολή «Δήλωσης Covid» έχουν οι εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα μειώθηκε κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης Covid»;
Η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται από τον εκμισθωτή του ακινήτου μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, προκειμένου να δηλωθεί η μεταβολή του μισθώματος (μείωση λόγω Covid) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση.

3. Τι θα γίνει αν η μείωση του μισθώματος ισχύσει και για τους επόμενους μήνες;
Εφόσον, η μείωση του μισθώματος συνεχισθεί, είτε πρόκειται για αρχική είτε για τροποποιητική, πρέπει η «Δήλωση Covid» να υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

4. Είμαι μισθωτής ακινήτου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση δήλωσης Covid. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Εφόσον η «Δήλωση Covid» αφορά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο πρέπει να την αποδεχτείτε μέχρι την 6η Ιουλίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, πρέπει να αποδεχθείτε τη δήλωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της από τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε τη δήλωση αποδοχής εντός των ως άνω προθεσμιών θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

5. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται χειρόγραφα η «Δήλωση Covid»;
Η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ όταν ο υπόχρεος για την υποβολή της είναι κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκκαθαριστής κληρονομίας διορισμένος από το δικαστήριο, εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικος πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχος σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση.

6. Η χειρόγραφη δήλωση Covid υπογράφεται από τον μισθωτή του ακινήτου;
Ναι. Υπογράφεται από τον μισθωτή του ακινήτου και φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του.

7. Αν δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μπορεί να υποβληθεί «Δήλωση Covid»;
Όχι. Για να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι την 1/7/2020.

8. Πότε υποβάλλεται η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»;
Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», είτε είναι αρχική είτε τροποποιητική, υποβάλλεται από τον εκμισθωτή ακίνητης περιουσίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που πραγματοποιείται η τροποποίησή της.

9. Σε περίπτωση που η μίσθωση ακίνητης περιουσίας είναι σε ισχύ μέχρι και τις 12/6/2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», τι πρέπει να κάνω;
Είστε υποχρεωμένος να υποβάλετε ηλεκτρονικά δήλωση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς επιβολή κυρώσεων ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

10. Η σύμβαση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ήταν σε ισχύ μέχρι και τις 12/6/2020 λόγω σιωπηρής παράτασης αυτής ή τροποποίησης όρου της που αφορά το ποσό του μισθώματος. Πρέπει να υποβάλω ηλεκτρονικά Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας;
Ναι, μέχρι την 30/9/2020 ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.

11. Είμαι εκμισθωτής ακινήτου και λύθηκε η μίσθωση μετά τις 12/6/2020. Πρέπει να το δηλώσω;
Ναι, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

12. Η συμφωνία της μίσθωσης έχει λυθεί μέχρι τις 12/6/2020. Πρέπει να δηλώσω τη λύση της;
Ναι, μέχρι την 30ή/9/2020 εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».