Σπάνε τα δεσμά του δημοσίου για τις κρατικές ΔΕΚΟ που έχουν περάσει στον έλεγχο του Υπερταμείου. Με νομοσχέδιο Χατζηδάκη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από χθες, Τετάρτη, μέχρι και τις 23 Ιουλίου, αλλάζουν διοικήσεις, έρχονται προσλήψεις αλλά απελευθερώνονται και οι αμοιβές για να προσελκυθούν ικανά στελέχη από την αγορά.

Με το νομοσχέδιο αλλάζει και το ίδιο το Υπερταμείο Δημόσιας Περιουσίας: αποκτά εταιρική δομή και διοίκηση και ενισχύεται ο ρόλος του, καταργούνται δια της απορροφήσεως το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ δημιουργεί και το πρώτο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο που αποκτά η Ελλάδα (GrowthFund) στα πρότυπα άλλων χωρών του κόσμου.

Το στοίχημα

Με τα νέα δεδομένα, η συνολική αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αμοιβών που συνδέονται με στόχους) του διευθύνοντος συμβούλου, των εκτελεστικών και λοιπών μελών των διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών του Υπερταμείου, ορίζεται από τη γενική συνέλευση κάθε εταιρείας, χωρίς να ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές τα ανώτατα όρια αποδοχών στο δημόσιο. Το ύψος της συνολικής αμοιβής διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας και ιδίως το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί (ανταγωνιστικό ή μη). Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι οι αμοιβές που θα ορισθούν μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν σημαντικά τα 10.000 ευρώ μηνιαίως.

Πρώτος στόχος των επιλογών αυτών είναι να βρεθούν διοικήσεις που θα αναπτύξουν ή θα γυρίσουν σε κέρδη επιχειρήσεις όπως τα ΕΛΤΑ και ο ΟΑΣΑ που παράγουν ζημιές (ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ το 2022), να τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές για τον πολίτη και να αξιοποιήσουν πιο αποδοτικά την περιουσία και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, με οφέλη για τον Έλληνα φορολογούμενο και την εθνική οικονομία συνολικά.

Τα μέτρα αφορούν 7 επιχειρήσεις που ανήκουν στο Υπερταμείο:

* ΟΑΣΑ – Συγκοινωνίες Αθηνών και τις θυγατρικές του Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) και

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)

* Ελληνικά Ταχυδρομεία και την 100% θυγατρική τους ΕΛΤΑ Courier

* ΔΕΘ-Helexpo

* Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ)

* Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)

* ΓΑΙΑΟΣΕ

*Ελληνικές Αλυκές

* Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)

Επιπλέον προβλέπονται:

· Πιο ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού, με περιορισμένο αλλά ουσιαστικό ρόλο του ΑΣΕΠ (έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης εντός 10 ημερών και συμμετοχή μέλους του στην εξέταση ενστάσεων κατά τη διαδικασία προσλήψεων).

· Πιο ευέλικτες προμήθειες: Ο κανονισμός προμηθειών υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών ως προς τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

· Συγκρότηση ανεξάρτητων πειθαρχικών συμβουλίων χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών.

Πού θα επενδύει το Επενδυτικό Ταμείο

Για τη δημιουργία του Ταμείου, το Υπερταμείο θα διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ήμισυ του ποσού που θα εισπράξει από την επαναμεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Δημιουργείται έτσι ένα επενδυτικό εργαλείο, αντίστοιχο με εκείνα που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα παρέχει κίνητρα για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς από τους σημερινούς επενδυτές αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

· θα υλοποιεί επενδύσεις στην Ελλάδα, σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπου παρατηρείται επενδυτικό κενό, χωρίς να ανταγωνίζεται υφιστάμενα funds,

· θα καταρτίζει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του Υπερταμείου,

· θα μπορεί να συμμετέχει ως συνεπενδυτής με άλλα ταμεία και φορείς κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές στις επενδύσεις ή με υβριδικά εργαλεία,

· το επενδυτικό του κεφάλαιο που θα αποεπενδύεται, θα επανεπενδύεται σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει τους εθνικούς λογαριασμούς,

· η επιλογή της διοικητικής του ομάδας θα γίνεται από το Υπερταμείο με κριτήρια την επιστημονική κατάρτιση-αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων μεγάλων έργων κλπ.,

· το Υπερταμείο έχει προσλάβει διεθνή συμβουλευτικό οίκο που θα εισηγηθεί για την πιο κατάλληλη εταιρική δομή και οργάνωση του νέου Επενδυτικού Ταμείου. Η εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση από τον Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι στις επενδυτικές δραστηριότητες του Ταμείουπεριλαμβάνονται έργα στην Ελλάδα ή διασυνοριακού χαρακτήρα και επιχειρήσεις που προάγουν την ελληνική οικονομία με αναπτυξιακές προοπτικές, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτελεσματικές διοικητικές ομάδες και εξωστρεφή δραστηριότητα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:

· σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας με στρατηγική προτεραιότητα, όπως επενδύσεις πράσινης μετάβασης, κυκλικής οικονομίας, μπλε οικονομίας και τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στρατηγικών και κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών,

· σε ενεργειακές επενδύσεις και στις αντίστοιχες υποδομές και δίκτυα,

· σε κλάδους μεταφορών και συναφών υποδομών,

· σε τεχνολογικούς κλάδους και σε επενδύσεις τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (blockchain) και τεχνητής νοημοσύνης, και

· σε αναπτυξιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Αλλάζει το Υπερταμείο

Οι αρμοδιότητες του οργάνου που μέχρι τώρα ήταν γνωστό ως Εποπτικό Συμβούλιο περιορίζονται, ώστε να αντιστοιχούν σε όργανο εποπτείας του Υπερταμείου και όχι καθημερινής διοίκησης. Για να τονισθεί ο νέος ρόλος του οργάνου αυτού, μετονομάζεται σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ).

Πράξεις καθημερινής διοίκησης, στις οποίες δεν έχει ρόλο πλέον το τέως Εποπτικό Συμβούλιο/ πλέον ΣΕΔ, είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Υπερταμείου, η ανάκληση των μελών των ΔΣ των άμεσων θυγατρικών του και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Με τις αλλαγές αυτές, το ΔΣ του Υπερταμείου καθίσταται το όργανο που είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα εταιρικά σχήματα.

Επιπρόσθετα, η εκπροσώπηση του ελληνικού Δημοσίου στο ΣΕΔ καθίσταται πλέον θεσμική και θα γίνεται από έναν από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έναν από τους Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ. Με τον τρόπο αυτό εκπροσωπούνται οι θεσμοί, των οποίων η λειτουργία έχει τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον νέο ρόλο του Υπερταμείου, ιδίως μετά την απορρόφηση του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ.

Ταυτόχρονα, ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως στο Υπερταμείο. Όπως τονίζουν στο ΥΠΕΘΟ, η αποστολή τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και του ΤΧΣ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Άλλωστε, με βάση τον συστατικό του νόμο, το ΤΧΣ έχει διάρκεια ως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η συγχώνευση ΤΑΙΠΕΔ και Υπερταμείου θα γίνει κατόπιν αποφάσεων γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών που θα ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Έως τότε θα έχει εκδοθεί και Υπουργική Απόφαση για την απορρόφηση του ΤΧΣ από το Υπερταμείο. Σημειώνεται ότι η συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου δεν επηρεάζει την αυτόνομη λειτουργία της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων, η οποία θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό εντεταλμένο σύμβουλο με καθεστώς αυτονομίας, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμβουλος του Υπερταμείου θα αναλάβει την εσωτερική αναδιοργάνωση δομών και οργάνων μετά τη συγχώνευση.

Διαβάστε ακόμη

Συνταξιούχος έλαβε «φορο-ραβασάκι» 9.800 ευρώ και το γύρισε σε.. επιστροφή φόρου (pics)

Νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Σεπτέμβρη – Ο πρωθυπουργός ζήτησε επανέναρξη συνομιλίων για Κυπριακό (pics+vid)

«Ράλι» νέων διαγωνισμών για ψηφιακά έργα 245 εκατ. ευρώ σε δυο μήνες (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ