Ειδοποιητήρια πληρωμής με τον εκτιμώμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α που δεν πληρώθηκε μέσα στην προηγούμενη πενταετία 2016 -2020 θα αποστείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα που βρέθηκαν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις Ε9.

Βάσει της απόφασης Α.1176/2021 η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση εκδόθηκε προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να προχωρήσουν σε έκδοση εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων την περιοδο 2016-2020, παρότι υπήρχε σχετική υποχρέωση. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη απόφαση (η Α.1262/2020) είχε εκδοθεί από την ΑΑΔΕ μόνο όμως για το έτος 2015.

Τα ειδοποιητήρια αυτά θα ονομάζονται «πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου» και ο ΕΝΦΙΑ θα έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από την εφορία. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν άμεσα τον φόρο ή να τον εντάξουν σε ρύθμιση για να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Θα έχουν βεβαία και το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τον εκτιμώμενο φόρο εάν μπορούν να αποδείξουν οτι ο προσδιορισμός του από τη ΑΑΔΕ είναι λανθασμένος.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα θα έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές:

1. να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ, τα αναγραφόμενα σ’ αυτές ποσά,

2. να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 για το έτος 2015, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής ΕΝΦΙΑ έτους 2015, στα οποία τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Δείτε εδώ πώς θα είναι το ειδοποιητήριο πληρωμής

Αναλυτικά η απόφαση Α.1176/2021 προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο εκδίδεται η πράξη αυτή δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος αυτό. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος φόρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.

4. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση γι’ αυτά.

5. Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι ένα (1) ευρώ.

6. Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση του φορολογούμενου για την έκδοση της πράξης, αυτή επιδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στις περ. β, γ, και δ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013.

7. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, η πράξη εκτιμώμενου παύει να ισχύει αυτοδικαίως και εκδίδεται άμεσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο τυχόν επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Διαβάστε ακόμα:

Αγώνας επιβίωσης για τις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες

Σε αυτή τη χώρα το χρέος των νοικοκυριών έφτασε στα… $15 τρισ. σε ένα τρίμηνο

Μέσι: Μέρος του μισθού του στην Παρί θα πληρώνεται σε… κρυπτονόμισμα