Μπορεί η πάγια ρύθμιση των οφειλών στην Εφορία να «γλίτωσε» από τη ραγδαία αύξηση των επιτοκίων μετά από την κυβερνητική παρέμβαση (που «πάγωσε» για 1 χρόνο στα παλιά επίπεδα), αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο διακανονισμός με έως 12 ή 24 δόσεις (ανάλογα με το αν είναι επαναλαμβανόμενος ή έκτακτος φόρος) εξυπηρετεί όλους τους οφειλέτες. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να ρυθμίσουν τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τη διάρκεια, το κόστος και τα «ψιλά γράμματα» της κάθε επιλογής. Για παράδειγμα, η νομοθεσία προβλέπει την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ με έως 11 μηνιαίες δόσεις και του φόρου εισοδήματος με 8 δόσεις. Στην πάγια ρύθμιση με 12-24 δόσεις το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Συνδυάζοντας αυτά τα δύο στοιχεία προκύπτει το εξής συμπέρασμα: η πάγια ρύθμιση συμφέρει μόνο εάν η οφειλή του ΕΝΦΙΑ ξεπερνάει τα 330 ευρώ (για να μπορεί ρυθμιστεί σε περισσότερες από 11 μηνιαίες δόσεις), ενώ μία οφειλή φόρου εισοδήματος θα πρέπει να ξεπερνά τα 240 ευρώ (για να μπορεί να ρυθμιστεί σε περισσότερες από 8 μηνιαίες δόσεις).

Επίσης, οι προβλεπόμενες δόσεις της Εφορίας παρέχονται χωρίς επιπλέον κόστος σε αντίθεση με ό,τι υπάγεται στην πάγια ρύθμιση. Στον διακανονισμό το ποσό επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 4,34% αν η αποπληρωμή καθοριστεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις και με ετήσιο ποσοστό τόκων 5,84% εφόσον καθοριστεί αριθμός μηνιαίων δόσεων από 13 έως 24.

Πάμε τώρα στα «ψιλά γράμματα» της πάγιας ρύθμισης. Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση δημιουργηθούν νέες οφειλές ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει και αυτές σε νέα πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους. Προϋπόθεση για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει, είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα, όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία.

Οι ποινές

Ο οφειλέτης αποβάλλεται από τη ρύθμιση -και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει άμεσα ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής του, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, με συνέπεια την ενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία του- εφόσον:

■ Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
■ Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.
■ Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
■ Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τυχόν νέες οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.
■ Εχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η 2η ευκαιρία

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δίνεται δεύτερη ευκαιρία στον οφειλέτη να ρυθμίσει ξανά το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής σε αριθμό μηνιαίων δόσεων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά την απώλεια της αρχικής ρύθμισης.

Ομως, στην περίπτωση αυτή για να γίνει δεκτή η αίτηση της δεύτερης ευκαιρίας ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει ως προκαταβολή δύο δόσεις της νέας ρύθμισης μαζί.
Επιπλέον, στη ρύθμιση της δεύτερης ευκαιρίας θα επιβαρύνεται με υψηλότερα ποσά ετήσιων επιτοκίων, τα οποία ανέρχονται σε 5,84% για οφειλές που θα ρυθμιστούν σε έως 12 μηνιαίες δόσεις και σε 7,34% για οφειλές που θα ρυθμιστούν σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής μίας μηνιαίας δόσης της πάγιας ρύθμισης, το ποσό της δόσης αυτής επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Διαβάστε ακόμη 

Τρία σενάρια για τις μισθώσεις τύπου Airbnb

Trade Estates: Φετινός στόχος τα 33-35 εκατ. ευρώ έσοδα από μισθώματα

ΑΠΕ: Οι φόβοι και τα sos των επιχειρηματιών αιολικής ενέργειας για την αγορά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ