Την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών της εντός και εκτός Ελλάδας προτίθεται να αξιοποιήσει η διοίκηση της Alpha Bank, στοχεύοντας στην αύξηση κατά 5% των εσόδων της ετησίως και κατά σχεδόν 25% των δανείων έως το 2025.

«Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο, ενώ αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ. ευρώ, τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων, όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ψάλτης, παρουσιάζοντας στο Investor Day το αναθεωρημένο business plan για την τριετία 2023 – 2025, υπογραμμίζοντας πως πλέον όλες οι προτεραιότητες της Alpha Bank απορρέουν από ένα σκοπό: «Στηρίζουμε την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Πιο αναλυτικά, σε βάθος τριετίας η τράπεζα θα επικεντρωθεί στις παρακάτω τρεις οικονομικές προτεραιότητες:

1) Αύξηση της κερδοφορίας (αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 20% CAGR):
• Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες, και ανακατανομή κεφαλαίων λόγω της περαιτέρω μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (αύξηση του RoCET1 του Ομίλου κατά 6% έως το 2025 σε >16%).
• Ενίσχυση των εσόδων υποστηριζόμενη από μία ισχυρή επίδοση στο Καθαρό Έσοδο από Τόκους: ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 5%, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ετήσια πιστωτική επέκταση περίπου 7% καθώς και στο ευνοϊκό περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του Καθαρού Εσόδου από Τόκους κατά €0,4 δισ. (ή 9% ετήσια αύξηση) και των Εσόδων από αμοιβές και προμήθειες κατά €0,1 δισ.
• Πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο των
πληθωριστικών πιέσεων και μείωση των Λειτουργικών Εξόδων (περίπου -3% ετησίως) μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.
• Βελτίωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα του Ομίλου κατά 14%, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων και μείωσης τους κόστους, προσεγγίζοντας το 40% το 2025 (<35% στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της μονάδας των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού).

2) Ανθεκτικότητα Ισολογισμού
• Διαφοροποιημένος και ανθεκτικός ισολογισμός (<80% LDR, περίπου 85% των τίτλων σε HQLA), με ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού.
• Μείωση (άνω του €1 δισ.) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κυρίως μέσω οργανικής απομόχλευσης, περαιτέρω υποχώρηση του Δείκτη ΜΕΑ στο 4% περίπου και βελτίωση του Δείκτη Κάλυψης ΜΕΑ σε περίπου 60% καθώς και περαιτέρω αποκλιμάκωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.
• Ευρεία, καλά διαφοροποιημένη και ανθεκτική καταθετική βάση (περίπου 70% των καταθέσεων είναι ασφαλισμένες), που αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως, προσεγγίζοντας το 50% περίπου των προθεσμιακών καταθέσεων.

3) Δημιουργία και διανομή κεφαλαίου
• €2,3 δισ. δημιουργία κεφαλαίου χάρη στις ισχυρές αποδόσεις και τη μετατροπή των DTAs σε διάστημα 3 ετών.
• Επίτευξη υψηλότερου Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) έναντι του στόχου της Διοίκησης (Δείκτης FL CET1 περίπου 16% έναντι στόχου 13%).
• €1,4 δισ. διαθέσιμα κεφάλαια πάνω από τον στόχο της Διοίκησης.
• Επανεκκίνηση της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την προϋπόθεση έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών.

Το μήνυμα του Βασίλη Ψάλτη

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”. Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό.

Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία.

Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας».

Σαφώς καθορισμένοι στρατηγικοί πυλώνες για την αύξηση της κερδοφορίας στο σύνολο του Ομίλου

Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: Αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη RoCET1 περίπου 23% έως το 2025.

Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της «μηχανής του wealth» και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα Πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών. Στόχος η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury.

Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking: Ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις χορηγήσεις και διασφάλιση ισχυρών αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και συνεχή βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου. Στόχος η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των €14 δισ. και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET19) στο 18%.

Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: Διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1 21% έως το 2025.

Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού: Συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Η Alpha Bank στοχεύει στον περιορισμό του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και διατηρώντας τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω από 80%, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου.

Πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας: Κλιμάκωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις στα θέματα ESG. Στόχος η χορήγηση €3 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, στοχεύοντας παράλληλα να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιο της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων και πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων σε όλο το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας.

• Οι στρατηγικοί πυλώνες υποστηρίζονται από τη διαρκή δέσμευση για ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με παράλληλη διεύρυνση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην εδραίωση μίας κορυφαίας στην ελληνική αγορά πρότασης αξίας για τους Εργαζομένους της (Employee Value Proposition) και θα ενισχύσει περαιτέρω τη φιλοδοξία της να ψηφιοποιήσει πλήρως όλο το παρεχόμενο Customer Journey.

Η επιτυχής πορεία της Τράπεζας και οι ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

• Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας 2019 – 2022. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η Alpha Bank εξυγίανε τον ισολογισμό της και αντιμετώπισε αποφασιστικά και αποτελεσματικά το ζήτημα των ΜΕΑ.

• Στο διάστημα αυτό, η Τράπεζα αναβάθμισε το εμπορικό της μοντέλο, επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση σε τμήματα Πελατών υψηλής αξίας και αναδιαρθρώθηκε, με γνώμονα μία πιο λιτή δομή και με απόλυτη επικέντρωση στην ψηφιακή τεχνολογία στο σύνολο των λειτουργιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει.
Παράλληλα, η Alpha Bank αναβάθμισε το πλαίσιο εταιρικής της διακυβέρνησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ εισήγαγε ένα δυναμικό πλαίσιο αξιοποίησης του ταλέντου των ανθρώπων της.

• Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δέσμευση της Πολιτείας για δημοσιονομική πειθαρχία να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επικείμενη αξιολόγηση για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα για την Ελλάδα.

• Τα θεμελιώδη μεγέθη και η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης ισχυροποιούν τις βάσεις για αύξηση της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών από Επιχειρήσεις και Ιδιώτες. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μεγεθύνεται με ρυθμό περί το 3% ετησίως έως το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία θα μειωθεί περαιτέρω και το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% ετησίως. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή δυναμική από την εισροή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ καθώς και από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Διαβάστε ακόμη

Από ρεκόρ σε… ρεκόρ το Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλό 3ετίας η Alpha Bank, «έπιασε» το 10άρικο η ΔΕΗ

Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ): Το σχέδιο για οπτική ίνα και 5G έως το τέλος του 2023 (upd)

Εξωδικαστικός μηχανισμός: «Έσπασαν τα κοντέρ» τον Μάιο οι αιτήσεις (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ