Τράπεζες

Attica Bank: Υστέρηση στις τιτλοποιήσεις «βλέπει» η KPMG – Πάνω από 231 εκατ. ευρώ ο… λογαριασμός

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Σε ποια σημεία εστιάζει η ελεγκτική εταιρεία στην έκθεσή της που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2021

Χρονική υστέρηση στην ολοκλήρωση του πλάνου για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank και ειδικότερα στην προετοιμασία για την κατάθεση αιτήματος στο σχήμα Ηρακλής 2 «βλέπει» η KPMG, σημειώνοντας πως ο… λογαριασμός θα υπερβεί τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης για 231 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στη σχετική έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα του 2021 η ελεγκτική εταιρεία υπογραμμίζει πως η Attica Bank βρίσκεται σε διαδικασία αποστολής όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προκειμένου ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης να είναι σε θέση να παραδώσει στο άμεσο χρονικό διάστημα τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης (preliminary ratings) για τις τιτλοποιήσεις Omega, Astir 1 και 2 (η ακαθάριστη λογιστική αξία των υποκείμενων δανείων των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων στις 31/12/2021 ανέρχεται σε περίπου δύο δισ. ευρώ, οπότε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας HAPS, ποσό 684 εκατ. ευρώ θα διαγραφεί από τον ισολογισμό της τράπεζας.

Η λογιστική αξία των δανειακών χαρτοφυλακίων Astir 1 και 2 στις 31/12/2021 ανέρχεται σε 366 εκατ. ευρώ). «Με βάση το ισχύον χρονοπρόγραμμα, η λήψη των προκαταρκτικών εκθέσεων αναμένεται μεταξύ του τέλους του δεύτερου τριμήνου και αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, στην παρούσα φάση η διοίκηση δεν μπορεί να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση του ύψους της αξίας των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, και κατ’ επέκταση στην αξιόπιστη επιμέτρηση του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης που δύνανται να προκύψουν», επισημαίνει χαρακτηριστικά και συνεχίζει: «Η ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση είναι BB-, το οποίο αντιστοιχεί στην πιστοληπτική διαβάθμιση του αξιόχρεου της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις που καθιστούν επιλέξιμα τα ομόλογα υψηλής σειράς εξόφλησης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Παρόλα αυτά και με βάση τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, η προκαταρκτική εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η διαφορά στην αξία των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης Omega, Astir 1 και 2, κατά την οριστικοποίηση της άσκησης αυτής με την λήψη των σχετικών εκθέσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναμένεται να είναι υψηλότερη από το ποσό των 231 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021».

Σύμφωνα με την KPMG, ο βασικότερος λόγος για την εκτιμώμενη διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα των δύο αυτών ασκήσεων, εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές από πλευράς μεθοδολογίας ασκήσεις, εκ των οποίων καμία από τις δύο δεν ακολουθούν το ΔΠΧΑ 9, είναι η επιδείνωση βασικών παραγόντων του προγράμματος, με κύρια την σημαντική αύξηση εντός του 2022 του κόστους της κρατικής εγγύησης (σημαντικά υψηλότερο κατά την τρέχουσα περίοδο σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021), το οποίο βασίζεται στο spread των ελληνικών ομολόγων. «Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το ποσό που αποδίδεται προς το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της παροχής της κρατικής εγγύησης, εξοφλείται μέσω των εισπράξεων της τιτλοποίησης και κατά προτεραιότητα έναντι των ομολογιούχων, επηρεάζοντας έτσι – μεταξύ άλλων – το ποσό του διαθέσιμου κεφαλαίου προς αποπληρωμή του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς. Στο ίδιο πλαίσιο και για τους ίδιους λόγους, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και το ακριβές ύψος της ωφέλειας της κεφαλαιακής ελάφρυνσης που θα προκύψει, από την τυχόν ένταξη των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, στο πρόγραμμα», εξηγεί.

Υπογραμμίζεται πως, σύμφωνα με τη συμφωνία των μετόχων, διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρία Credit Quality Review για την εκτίμηση τυχόν επιπρόσθετων πιστωτικών ζημιών στο εναπομένον – μετά τις τιτλοποιήσεις – χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας, ύψους περίπου 960 εκατ. ευρώ. Από την εν λόγω άσκηση δεν προέκυψαν σημαντικές ζημίες. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε πιθανή ζημία της τάξης των τριών εκατ. ευρώ.

Ζημιές άνω των 104 εκατ. ευρώ

Ζημίες, ύψους 104 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2021 η Attica Bank, εκ των οποίων 26 εκατ. ευρώ αφορούν σε ζημίες προ φόρων (οργανικό αποτέλεσμα) και οι υπόλοιπες σε προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου (23 εκατ. ευρώ) και ζημία από μεταβίβαση των ομολόγων ενδιάμεσης και κατώτερης εξοφλητικής σειράς της τιτλοποίησης Omega (55 εκατ. ευρώ). Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθαν σε 8,3% (CET1 & Tier1) και 11,8% (CAD), ικανοποιώντας τους ελάχιστους κεφαλαιακούς δείκτες. Αξίζει να αναφερθεί πως η Attica Bank σχεδίασε και πρόσθετες ενέργειες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της τράπεζας προβλέπει την πώληση της δραστηριότητας POS (εκτιμώμενη θετική επίδραση 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1) και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων (εκτιμώμενη θετική επίδραση 30 μονάδες βάσης σε όρους CET1). Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα βρίσκεται σε αναμονή για τη λήψη νέας επιστολής από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ως μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), με σκοπό τον καθορισμό των νέων, ελάχιστων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Ηχηρά σφυριά για ακίνητα σε Μύκονο, Σύρο και Θησείο (pics)

Ο ανασχηματισμός, το Tinos Beach, ο αρχιτέκτων του Frontier, οι κόντρες για τα ακίνητα και τα 3Β για το Yabanaki

Τι «ψάχνει» το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα – Τα 4 νέα project (pic + χάρτης)