Ξεκινά σήμερα, Πέμπτη, το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που «τρέχει» η Εθνική Τράπεζα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως και τις 28 Νοεμβρίου – με προοπτική αποχώρησης το αργότερο έως τις 27 Δεκεμβρίου – λαμβάνοντας αποζημίωση έως και 200.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, με την τράπεζα να στοχεύει στην αποχώρηση τουλάχιστον 400 εργαζομένων, περιορίζοντας περαιτέρω το δίκτυό της που στα τέλη του περασμένου Ιουνίου αριθμούσε 7.400 άτομα προσωπικό (8.700 σε επίπεδο Ομίλου), ήτοι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετά την Τράπεζα Πειραιώς, το νέο της πρόγραμμα αφορά σε όσους έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 7ετή υπηρεσία στην ΕΤΕ.

Πιο αναλυτικά:

Επιλογή 1: Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης εργασίας με καταβολή αποζημίωσης

Ως ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης ημέρας και ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/αποχώρησης από την Τράπεζα ορίζεται η 27/12/2022 και ο εργαζόμενος θα εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

Ι. Βασική αποζημίωση

ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων

Δίνεται €10.000 προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο του εκάστοτε συμμετέχοντα (ως τέτοιο νοείται αυτό το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Τράπεζα χορηγεί το επίδομα τέκνων).

ΙΙΙ. Προσαύξηση λόγω συγχώνευσης Καταστημάτων

Δίνεται προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης στο Προσωπικό των Μονάδων που έχουν συγχωνευτεί ή έχει ανακοινωθεί ότι θα συγχωνευτούν εντός του 2ου εξαμήνου 2022, καθώς και στο Προσωπικό των Καταστημάτων Υποδοχής των προαναφερθέντων συγχωνευμένων ή υπό συγχώνευση Μονάδων.
Πιο συγκεκριμένα, δίνεται προσαύξηση €10.000 στο Προσωπικό που εμπίπτει σε μία από τις δύο παρακάτω κατηγορίες (σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εμπίπτει και στις δύο κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί άπαξ):

Προσωπικό το οποίο την 31/07/2022 υπηρετούσε σε μία από τις παρακάτω Μονάδες του Δικτύου Καταστημάτων

Προσωπικό το οποίο την 30/09/2022 υπηρετούσε σε μία από τις παρακάτω Μονάδες του Δικτύου Καταστημάτων:

IV. Προσαύξηση ρόλου / ηλικίας

Α) Για το Προσωπικό που με ημερομηνία αναφοράς την 30/09/2022 ανήκε σε Ομάδα Εξυπηρέτησης Ιδιωτών βάσει πελατοκεντρικού μοντέλου (εξαιρείται το προσωπικό των Καταστημάτων που υπάγονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εκτός και αν πρόκειται για Καταστήματα 1ης κατηγορίας) δίνεται προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης ως εξής:

Β) Αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό που δεν εμπίπτει στην προαναφερθείσα ως άνω κατηγορία Α) της Προσαύξησης IV, δίνεται προσαύξηση πέντε (5) μικτών μηνιαίων μισθών επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, εφόσον ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55 ετών και άνω.
Το μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις, ήτοι άθροισμα Ι έως IV), δε θα υπερβαίνει, ανάλογα με τις προσαυξήσεις που δικαιούται ο εργαζόμενος, τα ποσά που αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:

Δικαίωμα Προσαύξησης ΙΙΙ ή/και Προσαύξησης IV

Μέγιστο μικτό ποσό αποζημίωσης

V) Προσαύξηση για διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για προαιρετική συνέχιση ασφάλισης για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος

Ειδικά για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται ποσό επιπλέον του ως άνω μικτού ποσού αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη) και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €40.000.

Το τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το άθροισμα του μικτού ποσού αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις, ήτοι άθροισμα Ι έως IV) και της προσαύξησης V δε θα είναι μικρότερο των €20.000 και σε καμία περίπτωση δε θα υπολείπεται του ισόποσου της νόμιμης αποζημίωσης που θα εδικαιούτο ο εργαζόμενος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του από την Τράπεζα χωρίς προειδοποίηση.

Επιλογή 2: Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας με πλήρεις αποδοχές.

Επιλογή 3: Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών.

Επιλογή 4: Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας με μηναία καταβολή του 60% των αποδοχών.

Επιλογή 5: Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας με καταβολή του 50% των αποδοχών.

Επιπλέον για τις επιλογές 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) ισχύουν τα κάτωθι:

Κατά τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013, και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων).

Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου όπως θα διαμορφωθούν το μήνα έναρξης της άδειας βάσει της Επιλογής 2.

Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών των επιλογών 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000.

Διαβάστε ακόμη 

#MeTinMarina Δήμαρχο, η Κασσιόπη ξαναπωλείται, η Premia αλλάζει το Athens Heart και ο Κόπυ με τον ωραίο Νίκο

Άλλαξε χέρια το ακίνητο που στέγασε το πρώτο κατάστημα της Πλαίσιο Computers στη Στουρνάρη (pics)

Τρόπους για μεγαλύτερη συμβολή της Βιομηχανίας στο «καλάθι» θα αναζητήσουν Γεωργιάδης – ΣΕΒΤ