Ευελιξία σε σχέση με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αποκτούν οι τράπεζες μετά από σχετική συμφωνία που επήλθε μεταξύ του αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γ. Ζαββού και των θεσμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται το τελευταιο τρίμηνο η ΕΚΤ άναψε στην ελληνική πλευρά το «πράσινο φως» προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε τροποποίηση του άρθρου 27 του φορολογικού κώδικα σχετικά με τη μεταφορά ζημιών και φορολογικών απαιτήσεων (DTA).

Συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά αιτήθηκε να υπάρχει δυνατότητα να μετακυλίονται τυχόν μη συμψηφισθήσες χρεωστικές διαφορές στο επόμενο έτος και στην περίπτωση που αυτό δεν το επιτρέπει το αποτέλεσμα χρήσης στη διάρκεια 20ετίας.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς οι ελληνικές τράπεζες «λυτρώνονται» από τον αυτοματισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης όπου σε περίπτωση που παρουσίαζαν ζημιές είναι υποχρεωμένες να εκδόσουν μετοχές υπέρ του δημοσίου ισόποσης αξίας με τις ζημιές.

Η άρση αυτής οιονεί απειλής θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιταχύνουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους και να προχωρήσουν με τολμηρότερα βήματα χωρίς τον φόβο ότι οι μετοχοί τους θα υποσττούν dillusion.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί στη Βουλής τις επόμενες μέρες.

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι με τη συμφωνία επιτυγχάνεται «χωρίς κεφαλαιακούς κινδύνους η πλήρης εκκαθάριση των κόκκινων δανείων και  ενισχύεται η επενδυσιμότητα των ελληνικών τραπεζών».

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι πηγές «Λύση στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου και του κινδύνου ενεργοποίησής του σε περίπτωση ενδεχόμενων ζημιών από τις τράπεζες τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της περαιτέρω δραστικής απομείωσης των κόκκινων δανείων ή εξαιτίας επιπτώσεων από την πανδημική κρίση, δίνει η ΕΚΤ, εγκρίνοντας τροποποίηση του άρθρου 27 του ελληνικού φορολογικού κώδικα (νόμος 4172/2013) σχετικά με τη μεταφορά ζημιών και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) που προκύπτουν από διαφορές χρέωσης.

Το σχέδιο διάταξης που υπέβαλε ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Γ. Ζαββός και εγκρίθηκε από την ΕΚΤ παρέχει τη δυνατότητα μετακύλισης τυχόν μη συμψηφισθέντων ποσών χρεωστικής διαφοράς, λόγω μη επάρκειας φορολογικών κερδών σε μία χρήση, σε επόμενο φορολογικό έτος στο οποίο θα υπάρχει επάρκεια φορολογικών κερδών. Η μεταφορά αυτή θα μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε φορολογική χρήση εντός της αντίστοιχης 20ετούς περιόδου απόσβεσης που προβλέπουν οι διατάξεις για την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων των τραπεζών.

Με την θετική γνωμοδότησή της, η ΕΚΤ έκρινε ότι η εν λόγω τροποποίηση ήταν απαραίτητη για την εξομάλυνση των τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από την ταχεία απομόχλευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που τα φορολογικά κέρδη της 20ετούς περιόδου δεν επαρκούν για τον πλήρη συμψηφισμό των μεταφερόμενων αυτών ποσών, τυχόν υπόλοιπό τους λογίζεται ως φορολογική ζημιά κατά το εικοστό έτος της περιόδου και υπόκειται στον κανόνα μεταφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 27.

Σημασία της γνωμοδότησης της ΕΚΤ

Με το σχέδιο διάταξης που υπέβαλε ο αρμόδιος Τφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Ζαββός και ενέκρινε η ΕΚΤ, βγαίνει πλέον από το τραπέζι ο κίνδυνος ενεργοποίησης του DTC και δίνεται στις τράπεζες η δυνατότητα να προχωρήσουν στην ολική εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο απομείωσης των εποπτικών τους κεφαλαίων και της καταγραφής ζημιών, η οποία θα οδηγούσε σε ενεργοποίηση των διατάξεων του αναβαλλόμενου φόρου και αναγκαστική είσοδο του Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Ο κίνδυνος ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου – ο οποίος πλέον αίρεται -, αποτελούσε «αγκάθι» για την προσέλκυση επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες. Με την επίλυση του ζητήματος από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών και με την θετική γνωμοδότηση της ΕΚΤ και του SSM, υποστηρίζεται η επίτευξη των στόχων των τραπεζών για την αντιμετώπιση του εναπομείναντος αποθέματος ΜΕΔ μέσω του «Ηρακλή ΙΙ» και κλείνει οριστικά η συζήτηση και η αβεβαιότητα για το εάν οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν πρόσθετες λύσεις για να επιτύχουν την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

Έτσι, με την εν λόγω ρύθμιση οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στους στόχους τους για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε μονοψήφια ποσοστά εντός του 2021 και σίγουρα εντός του 2022, όπως έχουν ανακοινώσει.

Παράλληλα με την νέα αυτή επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης ενισχύεται η επενδυσιμότητα των ελληνικών τραπεζών σε μια φάση ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, η επιτυχία αυτή θα αποτελέσει και ένα σημαντικό βήμα των ελληνικών τραπεζών για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η γνωμοδότηση της ΕΚΤ

Με την από 29/07/2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε νομική γνωμοδότηση που επιτρέπει τη μεταφορά ζημιών και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) που προκύπτουν από διαφορές χρέωσης.

Η ΕΚΤ έκρινε ότι η μείωση των ΜΕΑ από ελληνικά συστημικά πιστωτικά ιδρύματα παραμένει επί του παρόντος η κύρια εποπτική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ υποστήριξε ότι ο στόχος του σχεδίου τροποποιήσεων που πρότεινε η Ελληνική Κυβέρνηση είναι να διευκολύνει τις σημαντικές πρωτοβουλίες απομόχλευσης που αναλαμβάνουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μέσω του προγράμματος Ηρακλής.

Η ΕΚΤ έκρινε ότι το σχέδιο νόμου δεν τροποποιεί το άρθρο 27α του ελληνικού φορολογικού κώδικα σχετικά με την επιλεξιμότητα των DTA για μετατροπή σε αναβαλλόμενες πιστώσεις φόρου, διάταξη σχετική με τις απαιτήσεις του άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στην προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που ενέκρινε η ΕΚΤ θεσπίζεται η εξής σειρά προτεραιότητας: σε κάθε έτος συμψηφίζεται πρώτα η ετήσια απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς από το PSI, στη συνέχεια η ετήσια απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς από διαγραφές ή μεταβιβάσεις δανείων και πιστώσεων και μετά τυχόν μη συμψηφισθέντα σε προηγούμενα έτη υπόλοιπα της τελευταίας αυτής χρεωστικής διαφοράς, με τα προγενέστερα υπόλοιπα να προηγούνται των μεταγενέστερων. Ακολουθεί ο συμψηφισμός των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών».

Διαβάστε ακόμα: 

Κομισιόν: Ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ύψους 26 δισ. για την Ελλάδα

Πόσα κερδίζουν οι Ολυμπιονίκες από τα μετάλλια σε κάθε χώρα – Λίστα

1555: Ένας αριθμός με όλες τις απαντήσεις για εργασία, ασφάλιση, επιδόματα