Να ανεβάσουν ταχύτητα στο κομμάτι της ψηφιοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, υποχρεώθηκαν σχεδόν τέσσερις στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν το 34% των μεγάλων εταιρειών επέλεξε να ακυρώσει ή να αναβάλλει στρατηγικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την 23η έκδοση του European Payment Report της Intrum για το 2021, όλες οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε δράσεις, τις οποίες δεν θα είχαν αναλάβει εάν δεν υπήρχε η υγειονομική κρίση. Ενδεικτικά, το 28% των ΜμΕ και το 22% των μεγάλων επιχειρήσεων ζήτησαν από τους προμηθευτές τους να τους δώσουν πιο μακροχρόνιους όρους πληρωμής, όσον αφορά στις οικονομικές δεσμεύσεις προς αυτούς, ενώ το 24% και το 18% αντίστοιχα ζήτησαν επέκταση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Επίσης, κάποιες αύξησαν το χρέος τους πέρα από το επίπεδο, στο οποίο αισθάνονταν άνετα (17% και 5% για ΜμΕ και μεγάλες εταιρείες αντίστοιχα), ανέπτυξαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες (σε ποσοστό 10% και 24%), πραγματοποίησαν απολύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (αφορά στο 22% των μεγάλων εταιρειών και μόλις στο 9% των ΜμΕ) και, τέλος, πούλησαν μη βασικά περιουσιακά στοιχεία, για να αντλήσουν μετρητά ή οφειλές σε εταιρίες διαχείρισης πιστώσεων ή σε τρίτους.

Όσον αφορά στο 2021, προτεραιότητα για σχεδόν τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις παραμένει η επανεκτίμηση συμβάσεων με βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες, όταν το 32% σχεδιάζει διευρυμένη μείωση κόστους ή ενίσχυση της ρευστότητας και των ταμειακών ροών του.

Ύφεση

«Αναμφίβολα, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μία νέα πραγματικότητα το 2021 και τόσο αυτές, όσο και οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες μετά την πανδημία Covid-19. Αυτή η ύφεση είναι μοναδική από τη φύση της, καθώς οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να κλείσουν λόγω των κυβερνητικών μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας και όχι λόγω πτώσης στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η προοπτική μίας οικονομικής ύφεσης αντικατοπτρίζεται στην έρευνά μας, με το 62% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δηλώνει ότι επικρατεί ύφεση στη χώρα τους, ενώ το ίδιο ποσοστό το 2020 ήταν χαμηλότερο (56%). Αντίστοιχα για την Ελλάδα, το 65% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα – ποσοστό κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο – δήλωσε ότι επικρατεί ύφεση στη χώρα, έναντι 55% το 2020», τονίζεται από την Intrum και προστίθεται: «Περισσότερες από τις μισές (53%) επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η πανδημία θα έχει μικρή επίδραση, ενώ το 34% δήλωσε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Όσον αφορά στα μέτρα προετοιμασίας, το κυριότερο για τις ΜμΕ είναι η μείωση του κόστους (37%), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα επιδιώξουν να εντοπίσουν τις ‘περιοχές’ που είναι πιο εκτεθειμένες σε μία οικονομική επιδείνωση (33%)».

Πληρωμές

Προληπτικά ως προς τη ρευστότητα αποφάσισαν να δράσουν οι περισσότερες εταιρείες, με έξι στις 10 (59%) να δηλώνουν ότι ο Covid-19 τους έχει ωθήσει να περιορίσουν τον κίνδυνο των εκπρόθεσμων πληρωμών στην επιχείρησή τους. Η μέση διαφορά ανάμεσα στους όρους και τις πληρωμές στην Ευρώπη – ο αριθμός ημερών μεταξύ των συμφωνηθέντων όρων πληρωμής και του πραγματικού χρόνου πληρωμής – μειώθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Τους τελευταίους 12 μήνες, η μέση διαφορά στην Ευρώπη ανάμεσα στους όρους και τις πληρωμές για τον δημόσιο τομέα και τους εταιρικούς (B2B) πελάτες μειώθηκε, από 15 σε 10 ημέρες και 14 σε 11 ημέρες αντίστοιχα, ενώ για τους καταναλωτές αυξήθηκε οριακά (από επτά σε εννέα ημέρες).

Για την Ελλάδα, η διαφορά μειώθηκε σε όλους τους τομείς το 2021, με μεγαλύτερη διαφορά στις πληρωμές εταιρικών (B2B) πελατών (13 ημέρες).

Σύμφωνα με την Intrum, η διαφορά ανάμεσα στους όρους και τις πληρωμές έχει μειωθεί στην Ευρώπη. «Η κυβερνητική ενίσχυση, σε συνδυασμό με αυστηρότερους όρους πληρωμών, υποστήριξε τη ρευστότητα και μείωσε τη διαφορά μεταξύ των όρων πληρωμών και του πραγματικού χρόνου πληρωμών σε ορισμένες χώρες. Αυτοί οι παράγοντες, όμως, πιθανότατα να κάλυψαν τις πραγματικές αλλαγές στη συμπεριφορά πληρωμών και την αβεβαιότητα ορισμένων επιχειρήσεων», σημειώνει.

Πράγματι, καθώς οι επιχειρήσεις αυστηροποιούν τις απαιτήσεις πληρωμών σε ευρύ φάσμα και καθώς η οικονομική δραστηριότητα ξεκινά ξανά οι υγιείς εταιρείες πιθανόν σύντομα να αντιμετωπίσουν πιέσεις ως προς τη ρευστότητα.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έξι στις 10 (61%) δήλωσαν ότι η αυξανόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα τις οδήγησε να επεκτείνουν τους χρόνους πληρωμής στους προμηθευτές κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σχεδόν οι μισές (48%) έχουν αποδεχτεί πληρωμές σε αργότερο χρόνο από αυτόν που θα αισθάνονταν άνετα, για να μην επηρεαστούν αρνητικά οι σχέσεις με τους πελάτες.

Κίνδυνοι και συνέπειες από τις εκπρόθεσμες πληρωμές

Όπως εξηγεί η Intrum, η ικανότητα πρόβλεψης των ταμειακών ροών είναι το κλειδί για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι η βάση για την ανάπτυξη. Οι συνέπειες των εκπρόθεσμων πληρωμών είναι ανησυχητικές, ιδιαίτερα για τις ΜμΕ, οι οποίες έχουν μικρότερα αποθεματικά και βασίζονται σε μία σταθερή ταμειακή ροή.

Στην Ελλάδα, το 66% (έναντι 35% το 2020) των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα διαβλέπουν αυξημένο κίνδυνο για εκπρόθεσμες/μηδενικές πληρωμές από τους οφειλέτες της εταιρείας κατά τους επόμενους 12 μήνες. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι πελάτες που πληρώνουν εγκαίρως κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες αφορά στη ρευστότητα λόγω του αντίκτυπου του Covid-19 (ποσοστό 47%).

«Έως ότου υπάρξει καλύτερη εικόνα για την έξοδο από την κρίση, οι ταμειακές ροές θα συνεχίζουν να απασχολούν τις επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος εκπρόθεσμων και μηδενικών πληρωμών θα αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τα όρια των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και καθώς διακόπτεται η κρατική υποστήριξη», τονίζεται στην έρευνα.

Κατά μέσο όρο, σε όλη την Ευρώπη το 62% δηλώνει ότι ανησυχεί περισσότερο από ποτέ για την ικανότητα των οφειλετών να πληρώσουν εγκαίρως. Σχεδόν οι μισοί (48%) επισημαίνουν τις προκλήσεις στη ρευστότητα των οφειλετών τους μετά την πανδημία του Covid-19 ως το πιθανότερο εμπόδιο στην πληρωμή.

Στην Ελλάδα, τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις επιλέγουν την προπληρωμή ως μέτρο προστασίας έναντι των εκπρόθεσμων πληρωμών. Ακολουθούν οι πιστοληπτικοί έλεγχοι, η είσπραξη χρεών, η ασφάλιση πιστώσεων, οι τραπεζικές εγγυήσεις, η πρόληψη της απάτης και το factoring.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπρόθεσμες πληρωμές επηρεάζουν αρνητικά τις ΜμΕ κυρίως σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, καθώς το 50% δεν προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους και το 39% προχωρά σε απολύσεις. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, το 37% δήλωσε ότι οι εκπρόθεσμες πληρωμές επηρεάζουν την επιχείρηση, με αποτέλεσμα τις πρόσθετες χρεώσεις τόκων.

Διαβάστε ακόμα: 

Οι 3 κωδικοί που «μπλοκάρουν» την υποβολή του Ε1

Πουλήθηκαν τα «φιλέτα» του Γουλανδρή στα Παλαιά Ανάκτορα

Μπιλ Γκέιτς: Tα 5 βιβλία που προτείνει για το φετινό καλοκαίρι