Ικανοποιητικά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του έτους, η NBG Securities επισημαίνοντας ότι παρουσιάζουν βελτιωμένη τελική γραμμή. Στην ανάλυσή της η χρηματιστηριακή επικαλείται τρεις λόγους για τα χαμηλότερα βασικά κέρδη προ των προβλέψων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει τα χαμηλότερα βασικά κέρδη προ προβλέψεων αντανακλούν κυρίως:

1. το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης καταθέσεων,

2. την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις άνω των 7,5 δισ. ευρώ, σωρευτικά,

3. το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω των εκδόσεων MREL στο τρίμηνο.

Ωστόσο, οι τάσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική μείωση των ζημιών απομείωσης των δανείων, ως αποτέλεσμα της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 11 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, χάρη σε οργανικές δράσεις καθώς και σε πωλήσεις NPEs.

Τα αποτελέσματα της Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε το α’ τρίμηνο βασικά κέρδη προ προβλέψεων 478 εκατ. ευρώ (-1,3% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των δανείων, των ομολόγων και των διεθνών δραστηριοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 383 εκατ. ευρώ (+12,7% τριμηνιαία βάση) προ εκτάκτων αποτελεσμάτων, επωφελούμενο από τις σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις και τις μειωμένες λοιπές ζημίες απομείωσης.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά 0,4 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 211 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 3% από 3,5% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων ανήλθε σε 20,2% και ο δείκτης CET1 Fully Loaded σε 17,2% το α’ τρίμηνο, αυξημένος κατά 3 μ.β. και 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αντίστοιχα. Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (μερισματική απόδοση 4,3%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 30%.

Τι ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε βασικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 470 εκατ. ευρώ (-2,9% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω της επίδρασης από την πλήρη σταδιακή εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης καταθέσεων του ομίλου, σε συνδυασμό με την άμβλυνση των προμηθειών και των λειτουργικών εξόδων.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 233 εκατ. ευρώ (+10,4% σε τριμηνιαία βάση), ωφελούμενα επίσης από τις μειωμένες ζημίες απομείωσης δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 1,3 δισ. ευρώ, χάρη στην εμπροσθοβαρή και επιταχυνόμενη εκκαθάριση των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και στα θετικά αποτελέσματα από την οργανική προσπάθεια. Ο δείκτης NPEs παρέμεινε σταθερός σε τριμηνιαία βάση στο 3,5%. Ο δείκτης CET1 Fully Loaded της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στο επίπεδο του 13,7%, κυρίως λόγω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων. Ο συνολικός δείκτης πλήρως επιβαρυμένων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,5%, άνετα πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις εποπτικές οδηγίες. Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,7%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 10%.

Τα στοιχεία για την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε βασικά κέρδη προ προβλέψεων 494 εκατ. ευρώ (-0,9% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την επίπτωση από το κόστος αντιστάθμισης και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα εποχικά χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 380 εκατ. ευρώ (+1,3% σε τριμηνιαία βάση), βοηθούμενα επίσης από τα υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές και τις σταθερές προβλέψεις. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ, με μη σημαντικό οργανικό σχηματισμό το τρίμηνο και εντός των προβλέψεων για το έτος. Ο δείκτης NPE παρέμεινε αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση στο 3,7% και η κάλυψη μειώθηκε στο 86,1% (έναντι 87,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2023). Ο δείκτης CET1 Fully Loaded αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση σε 18,6%. Ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων ανήλθε σε 21,3%. Η διοίκηση καθοδήγησε για μέρισμα ύψους 20-25% των καθαρών κερδών του 2023, που αντιστοιχεί σε 0,24-0,30 ευρώ/μετοχή και μερισματική απόδοση 2,9% με 3,6%.

Οι εκτιμήσεις για την Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε κέρδη 322 εκατ. ευρώ (-8,9% σε τριμηνιαία βάση), λόγω του υψηλότερου κόστους αντιστάθμισης καταθέσεων, της έκδοσης προνομιούχων τίτλων πρώτης κατηγορίας και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων, καθώς το δ’ τρίμηνο πέρυσι επωφελήθηκε από μια διαγραφή που σχετίζεται με τις εισφορές του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.

Στην τελική γραμμή, η Alpha Bank ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 204 εκατ. ευρώ, +4,1% σε τριμηνιαία βάση, επωφελούμενη και από τη μείωση των προβλέψεων. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν σταθερά στα 2,2 δισ. ευρώ, καθώς οι ισχυρότερες ρυθμίσεις και αποπληρωμές αντιστάθμισαν την αναταξινόμηση δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ύψους 110 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που αντανακλούν τις εποπτικές προσδοκίες. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 6,0%, ενώ pro-forma για την αναπλήρωση του έργου “Γαία”, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στο 5,7%. Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 Fully Loaded να διαμορφώνεται στο 14,8% από 14,6% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι, ενώ ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,2% το α’ τρίμηνο έναντι 19,1% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι. Η διοίκηση προσδιόρισε για το μέρισμα το 20% των καθαρών περσυνών κερδών ή 122 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ μερίσματος μετρητών 0,03 ευρώ, μερισματική απόδοση 1,5% και επαναγοράς μετοχών.

Διαβάστε ακόμη 

Morgan Stanley: Ποντάρετε στις ευρωπαϊκές μετοχές για το β’ εξάμηνο του έτους (πίνακες)

ΥΠΕΝ: Γιατί το υπουργείο θέλει νυχτερινό τιμολόγιο το μεσημέρι και πορτοκαλί τιμολόγια

Ο χαλκός χτυπάει ιστορικό ρεκόρ: Για πρώτη φορά πάνω από τα $11.000 – Στοιχήματα ότι έρχεται έλλειψη (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ