Τράπεζες

Ποιες επιχειρήσεις δανείστηκαν εν μέσω πανδημίας – Στην Αττική το 60% της τραπεζικής χρηματοδότησης

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Περίπου 10.600 επιχειρήσεις είχαν τον περασμένο Δεκέμβριο το υψηλότερο υπόλοιπο τραπεζικών δανείων 16 δισ. ευρώ - Σχεδόν 680 επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους είχαν υπόλοιπο 24,4 δισ. ευρώ - Πάνω από το ήμισυ των νέων δανείων χορηγήθηκε για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης

Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους από τον κλάδο της βιομηχανίας, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής και για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης. Αυτό είναι το κύριο προφίλ των επιχειρήσεων που έλαβαν εν μέσω πανδημίας τραπεζική χρηματοδότηση, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της AnaCredit που παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η AnaCredit (Analytical Credit Datasets) είναι μία κοινή βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων του Ευρωσυστήματος, στην οποία καταχωρούνται λεπτομερή στοιχεία για επιμέρους τραπεζικά δάνεια προς επιχειρήσεις ύψους άνω των 25.000 ευρώ. Ενδεικτικά, στη βάση είναι καταχωρημένα αναλυτικά δεδομένα για τις πιστώσεις και τις επιχειρήσεις, όπως ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, η γεωγραφική περιοχή της έδρας της επιχείρησης, το μέγεθος (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη), το είδος του δανείου (π.χ. για κεφάλαιο κίνησης, για χρηματοδότηση εξαγωγών, για αγορά ακινήτου κ.ά.), το επιτόκιο, ο πιστωτικός κίνδυνος του δανείου, η συμπεριφορά του δανειολήπτη (π.χ. μη εξυπηρετούμενο δάνειο) κ.λπ.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η κατανομή του υπολοίπου της τραπεζικής χρηματοδότησης ανά γεωγραφική περιφέρεια συνδέεται με την αντίστοιχη συμβολή κάθε περιφέρειας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο υπόλοιπο τραπεζικής χρηματοδότησης (περίπου 60% της συνολικής) υφίσταται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής. Ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (10%), Κρήτης (7%), Νοτίου Αιγαίου (4%) και Θεσσαλίας (4%), με το υπόλοιπο (15%) να κατανέμεται στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο πιστωτικός κίνδυνος των δανείων δεν ακολουθεί την προαναφερθείσα κατανομή της χρηματοδότησης. Η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (26%), ακολουθούμενη από τις περιφέρειες Ηπείρου (28%), Νοτίου Αιγαίου (29%) και Ιονίων Νήσων (30%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (52%), Βορείου Αιγαίου (51%) και Δυτικής Ελλάδος (50%).

Ως προς την κατανομή του υπολοίπου της τραπεζικής χρηματοδότησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το υψηλότερο υπόλοιπο τραπεζικών δανείων καταγράφεται στον τομέα της βιομηχανίας (υπόλοιπο Δεκεμβρίου 2020: 16 δισ. ευρώ) και αφορά περίπου σε 10.600 επιχειρήσεις. Εντός του βιομηχανικού τομέα, η κατηγορία με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε υπόλοιπο χρηματοδότησης είναι η βιομηχανία τροφίμων, όπου περίπου 2.400 επιχειρήσεις έχουν υπόλοιπο χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Δεκέμβριος 2020: 2,3 δισ. ευρώ, σχεδόν 40 επιχειρήσεις). Στις υπόλοιπες κατηγορίες του τομέα της βιομηχανίας περιλαμβάνονται περίπου 8.200 επιχειρήσεις με υπόλοιπο χρηματοδότησης περίπου 9,6 δισ. ευρώ.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας της εγχώριας οικονομίας ως προς το υπόλοιπο χρηματοδότησης είναι το εμπόριο (υπόλοιπο Δεκεμβρίου 2020: 14,9 δισ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου της χρηματοδότησης του εμπορίου (εννέα δισ. ευρώ) έχει ληφθεί από περίπου 12.400 επιχειρήσεις που ασχολούνται κυρίως με το χονδρικό εμπόριο. Ακολουθούν η κατηγορία του λιανικού εμπορίου, όπου περίπου 8.200 επιχειρήσεις έχουν υπόλοιπο χρηματοδότησης 4 δισ. ευρώ και η κατηγορία ‘εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων’, όπου περίπου 2.300 επιχειρήσεις έχουν υπόλοιπο χρηματοδότησης 1,9 δισ. ευρω. Ο τρίτος σημαντικότερος τομέας, βάσει του υπολοίπου τραπεζικής χρηματοδότησης, είναι ο τουρισμός (Δεκέμβριος 2020: 8,4 δισ. ευρώ), με το μεγαλύτερο μέρος (7,9 δισ. ευρώ) να αφορά περίπου σε 3.900 επιχειρήσεις καταλυμάτων, ενώ περίπου 2.500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες εστίασης έχουν υπόλοιπο χρηματοδότησης 500 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο χρηματοδότησης ανά μέγεθος των επιχειρήσεων, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 σχεδόν 680 επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους είχαν υπόλοιπο 24,4 δισ. ευρώ έναντι 59.800 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υπόλοιπο χρηματοδότησης 41,4 δισ. ευρώ. «Η ανάλυση των υπολοίπων της χρηματοδότησης δεν αντανακλά απόλυτα τις νέες χρηματοδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020, καθώς η αύξηση των υπολοίπων από τις νέες εκταμιεύσεις επηρεάστηκε αρνητικά από διαγραφές, εταιρικούς μετασχηματισμούς και πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων πιστωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του περυσινού έτους, με αποτέλεσμα σημαντικό ύψος δανείων, αλλά και σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ιδίως μικρομεσαίων, να μην συμπεριλαμβάνονται πλέον στα υπόλοιπα της τραπεζικής χρηματοδότησης και στον αριθμό επιχειρήσεων αντίστοιχα και να υποεκτιμάται έτσι, η καθαρή ροή χρηματοδότησης», τονίζεται στην σχετική έκθεση της ΤτΕ.

Τέλος, αναφορικά με τον σκοπό των νέων δανείων που εκταμιεύθηκαν το 2020 προς τις εγχώριες επιχειρήσεις, τους περισσότερους μήνες πάνω από το ήμισυ των νέων δανείων χορηγήθηκε για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης (περίπου το 69,3% κατά μέσο όρο την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020), γεγονός που συνάδει όχι μόνο με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και με τις συνθήκες προσφοράς, καθώς σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης που συνδέεται με τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αφορά σε χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Ένα μικρότερο μέρος των νέων δανείων δόθηκε για λοιπούς σκοπούς (π.χ. για αγορά οικιστικών ή επαγγελματικών ακινήτων, αναχρηματοδότηση χρεών, κατασκευαστικές επενδύσεις, επενδύσεις για εξοπλισμό επιχειρήσεων και άλλους σκοπούς), το οποίο, ωστόσο, βαίνει αυξανόμενο τους τελευταίους μήνες, εξέλιξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική για την οικονομία, από την άποψη ότι φαίνεται να χρηματοδοτούνται και σκοποί πέραν του κεφαλαίου κίνησης.

Διαβάστε ακόμη

Το θρίλερ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο εισαγγελέας, ο πονοκέφαλος της Εθνικής Τράπεζας και το happy end για το Hydra Beach 

Ισκαντάρ Σάφα: Ο «Σάντυ» και οι «βόμβες βυθού» στα ρηχά του Σκαραμαγκά (pics)

Βest Western: Στην Άνδρο το έκτο ξενοδοχείο στην «ομπρέλα» της στην Ελλάδα (pics)