Τράπεζες

Πόσα χρήματα έβαλαν ΤΧΣ και Ellington – ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ της Attica Bank

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Πώς διαμορφώνεται το μετοχολόγιο της τράπεζας μετά την ΑΜΚ – Πότε θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ– Τι προβλέπεται για τη διενέργεια due diligence και τις νέες ΑΜΚ

«Παρών» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ, της Attica Bank που ολοκληρώθηκε – τουλάχιστον ως προς το πρώτο σκέλος – χθες, Τρίτη, έδωσαν, τόσο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όσο και η κοινοπραξία Ellington – Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), με τα ποσοστά τους να διαμορφώνονται σε 62,93% και 24,6% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ποσοστό 89,77% της αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού 215.441.058.80 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.077.205.294 νέες μετοχές, εκ των οποίων:

  • 753.826.957 καλύφθηκαν από το ΤΧΣ έναντι ποσού 151 εκατ. ευρώ.
  • 176.368.926 καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (14,2%) έναντι ποσού 35,3 εκατ. ευρώ.
  • 123.122.473 καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (10,3%) έναντι ποσού 24,6 εκατ. ευρώ και
  • 23.886.938 καλύφθηκαν από λοιπούς δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης (2,2%) έναντι ποσού 4,8 εκατ. ευρώ.

«Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 122.794.706 νέες μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 20-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: (α) 1.932.868 που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 386.573,60 διατέθηκαν σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17.12.2021 και (β) 120.861.838 που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 24,2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στην εταιρία RINOA LΤD, στο πλαίσιο της από 09-12-2021 δεσμευτικής συμφωνίας βασικών όρων συναλλαγής μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρίας ‘Ellington Solutions S.A.’ και ‘ES GINI Investments Limited’, όπως οι όροι αυτής γνωστοποιήθηκαν στην τράπεζα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Έτσι, το ποσοστό της Ellington μετά την ΑΜΚ διαμορφώνεται σε 9,9%.

Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανέρχεται σε 100% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 240 εκατ. ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank ανέρχεται σε 244.845.889 ευρώ και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία.

Σήμερα αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών, με την έναρξη της σχετικής διαδικασίας να τοποθετείται χρονικά αύριο, Πέμπτη.

Το due diligence και οι νέες ΑΜΚ

Σε due diligence, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του 2022, αναμένεται να προχωρήσουν οι επενδυτές μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την συμφωνία που υπέγραψε η κοινοπραξία με το ΤΧΣ, η τράπεζα οφείλει να διενεργήσει άσκηση δέουσας επιμέλειας, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει εύλογη εξασφάλιση μέχρι τα μέσα του προσεχούς Ιανουαρίου ότι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως η προ-αξιολόγηση (prerating) της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes) των εκκρεμών τιτλοποιήσεων από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης θα διοριστεί εξειδικευμένη εταιρεία σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων, προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν ζημίες από τον «Ηρακλή». «Σκοπός της άσκησης δέουσας επιμέλειας και της ενδεχόμενης αξιολόγησης του προγράμματος ‘Ηρακλής’ είναι να ποσοτικοποιήσουν τυχόν κενά στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις της τράπεζας και να εντοπίσουν ενέργειες προς καταγραφή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον προβλέψεων», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, τα μέρη έχουν δεσμευθεί να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Attica Bank το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, κατά τρόπο ώστε το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού της κεφαλαίου. Αυτή η δεύτερη επένδυση συνίσταται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων είτε χωρίς και ενδεχομένως σε μια τρίτη εισφορά κεφαλαίου» που θα δομηθεί είτε ως τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε ως έκδοση από την τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Το ποσό της δεύτερης αύξησης και της τρίτης εισφοράς κεφαλαίου (στο μέτρο που θα απαιτηθεί), καθώς και ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για καθένα από τα μέρη θα βασίζονται σε ένα μηχανισμό προσαρμογής σε αναλογία με το ακριβές μέγεθος των προβλέψεων που θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν σε σχέση με τα συνολικά ανοίγματα της τράπεζας.

«Καθένας από τους ΤΜΕΔΕ και Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει στη δεύτερη επένδυση ισότιμα (pari passu). Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεν επενδύσει το σύνολο ή μέρος του ποσού, το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει, ο έτερος αναλαμβάνει να επενδύσει το ποσό αυτό», υπογραμμίζεται.