Τη διαδικασία διορισμού Συμβούλου Διάθεσης έχει ήδη ξεκινήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), η οποία και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών για τη δεσμευτική προσφορά της UniCredit στην απόκτηση του 9% του  της Alpha Bank που κατέχει το Ταμείο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ταμείου:

Η UniCredit S.p.A (η «Unicredit») υπέβαλε την 23/10/2023, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») αυτόκλητη δεσμευτική πρόταση (η «Πρόταση») για την απόκτηση 211.138.299 κοινών μετοχών (με δικαίωμα ψήφου) που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 9% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha») (οι «Μετοχές») δια της πώλησης πακέτου μετοχών ( block trade) (η «Συναλλαγή»).

Ειδικότερα, η Unicredit προτείνει η Συναλλαγή να δομηθεί ως προσυμφωνημένη συναλλαγή (πακέτο μετοχών) σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.8 επ. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2 (Μέθοδος 6-1 : Απλό πακέτο) και οι Μετοχές να πωληθούν και να μεταβιβαστούν μέσω αμοιβαίως συμφωνημένης συμβάσης αγοράς μετοχών που θα περιλαμβάνει τις συνήθεις εγγυοδοτικές δηλώσεις. Η UniCredit δεν προτίθεται να προβεί σε οποιοδήποτε οικονομοτεχνικό ή νομικό έλεγχο για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και δεν αναμένει να λάβει επιχειρηματικές εγγυοδοτικές δηλώσεις. Η Συναλλαγή θα υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις, στο βαθμό που απαιτούνται. Η Συναλλαγή δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε εξωτερική χρηματοδότηση και η UniCredit έχει δηλώσει ότι διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για να πληρώσει πλήρως για την απόκτηση των Μετοχών σε μετρητά.

Σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010 του ΤΧΣ (ο «Νόμος του ΤΧΣ») και τη στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΤΧΣ (η «Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ»), πριν από οποιαδήποτε διάθεση, το ΤΧΣ πρέπει να διορίσει σύμβουλο διάθεσης κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Νόμου του ΤΧΣ (ο «Σύμβουλος Διάθεσης”). Το ΤΧΣ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού Συμβούλου Διάθεσης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, σε περίπτωση αυτόκλητης πρότασης (αποδεκτής για την απόκτηση συμμετοχής ΤΧΣ άνω του 5%) από καλόπιστο δυνητικό επενδυτή, θα πρέπει να ακολουθείται ανταγωνιστική διαδικασία ανοικτή σε τρίτα μέρη σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Με τον διορισμό του Συμβούλου Διάθεσης που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο του ΤΧΣ εισηγείται μεταξύ άλλων την δομή οποιασδήποτε συναλλαγής διάθεσης, θα περιγραφούν οι λεπτομέρειες της ανταγωνιστικής διαδικασίας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής, που αναμένεται να είναι σύμφωνα με την παράγραφο i) του Παραρτήματος Γ της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Με την επιφύλαξη της εισήγησης του Συμβούλου Διάθεσης, εφόσον εγκριθεί από τα μέρη, η Συναλλαγή αναμένεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα. Η Πρόταση προβλέπει μια αρχική περίοδο ισχύος, η οποία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των μερών λαμβάνοντας υπόψιν τα ως άνω.

Σημειώνεται ότι η Συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

Διαβάστε ακόμη 

Οι μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι της Ευρώπης αναμένουν αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (πίνακες)

Μητσοτάκης: Nα γίνει η Ελλάδα ο πιο ελκυστικός προορισμός – Γουάτσα: Εγκώμια για τη φιλοεπενδυτική σας πολιτική (upd)

Bitcoin: Το ράλι και τα σενάρια για ETFs από BlackRock, Fidelity (πίνακες)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ