Η ΔΕΗ, η εταιρεία που πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξη της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στην παγκόσμια και εθνική προσπάθεια για βιωσιμότητα και αειφορία. Παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, και φιλοδοξεί να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Και παρότι οι αντίξοες διεθνείς συνθήκες, όπως η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, καθιστούν πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις ενέργειας τη δέσμευση στη βιωσιμότητα, η ΔΕΗ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα να δημιουργεί και να διαμοιράζει ολοένα και μεγαλύτερη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της αλλά και την κοινωνία, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ συνοψίζεται στο «Creating Shared Value», δηλαδή στη δημιουργία και μέτρηση της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος, που θα προκύψει μέσα από τον μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής αξίας και λειτουργίας της επιχείρησης, και τη διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας, με οδηγό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.
Το τρίπτυχο της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας της ΔΕΗ: επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις άξονες (ESG):

Προστασία Περιβάλλοντος (E)
Δεσμευόμενη να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων, η ΔΕΗ αναλαμβάνει δράσεις και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα (2015) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας – Green Deal (2019), η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου και ο προσδιορισμός των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικούς τομείς για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής της. Παράλληλα, η ΔΕΗ υποστηρίζει και υιοθετεί μία προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής – πράσινης μετάβασης.

Μέριμνα για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο (S)
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό πολλαπλασιαστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει και την επιρροή που ασκεί στις τοπικές κοινότητες και κατ’ επέκταση στο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται, η ΔΕΗ επενδύει και προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξή και μεγιστοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνεργάζεται, επικοινωνεί, διαβουλεύεται, συνδιαμορφώνει και συνδημιουργεί, κατά το δυνατόν, με τις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη Κοινωνία των Πολιτών δράσεις, επενδύσεις και αποφάσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στα δικαιώματα, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο των εν λόγω κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που υποστηρίζουν με τη δράση τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει όμως η ΔΕΗ και στον σεβασμό των διεθνών αναγνωρισμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό πάντοτε στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της, αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει σε νέες δραστηριότητες, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στον εθνικό στόχο για συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα μας, και στην επιστροφή έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (brain gain).
Τέλος, ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να αποτελεί πάντοτε μια από τις κορυφαίες εταιρείες για επιλογή εργασίας.

Οικονομική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση (G)
Και όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό πάντα με τον στόχο για την επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ υιοθετεί και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της προς όφελος των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της, της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και της προάσπισης του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Ετσι, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζ  ει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές και την ισχυροποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο να καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της εταιρείας και να συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Πλαίσιο δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Όμιλος
Η ΔΕΗ ξεκίνησε μέσα στο 2022 να συμμετέχει στο SBTi προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των στόχων μείωσης των εκπομπών της εταιρείας που είναι προτεραιότητα για τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας όπως και για το σύνολο της βιομηχανίας.  Εκτός από το SBTi, η εταιρεία δεσμεύθηκε ακόμα και στις δέκα αρχές του UN Global Compact που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς και μέσα στο 2023 θα καταθέσει το Communication of Progress report με βάση τις αρχές αυτές. Επίσης η ΔΕΗ δήλωσε υποστηρικτής των συστάσεων του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (ΤCFD) ενώ είναι στη διαδικασία υλοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου δράσης. Παράλληλα συμμετέχει στη συμμαχία We Mean Business αλλά και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ με σκοπό την κινητοποίηση μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Το 2022 η Εταιρεία ανταποκρίθηκε ακόμα στο σύστημα αναφοράς του CDP για την κλιματική αλλαγή, που είναι και η κορυφαία αναγνωρισμένη οργάνωση διεθνώς στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Επίσης υιοθέτησε τις Αρχές του Women’s Empowerment Principles για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, με σύνθημα, «Ισότητα Σημαίνει Εργασία», που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο πρόγραμμα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση στόχων αλλά και εκπόνησης και υλοποίησης σχεδίου δράσης για την επίτευξη αυτών, στο πλαίσιο και της ευρύτερης ESG στρατηγικής της.
Στο επίπεδο των συνεργασιών, με σκοπό τη χάραξη πολιτικών, επειδή η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προστασία της βιοποικιλότητας και της φύσης είναι αλληλένδετες ανάγκες και προκλήσεις για την ανθρωπότητα αλλά και την Εταιρεία, o Όμιλος ΔΕΗ ήταν από τους πρώτους διεθνώς που συμμετείχε ως signatory (μία από τις 330 εταιρείες παγκοσμίως) στην εκστρατεία «Make it Mandatory» του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για την βιοποικιλότητα. Η καμπάνια αυτή στοχεύει να καταστήσει υποχρεωτική την αξιολόγηση, μέτρηση και δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την επίδραση και αλληλεξάρτηση των μεγάλων εταιρειών με τη βιοποικιλότητα και τη φύση, μέχρι το 2030.