Αγορές

Forthnet: Σε διαπραγμάτευση 85,18 εκατ. νέες μετοχές από τη μετατροπή ΜΟΔ

  • newsroom


Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 103.064.385,90 € και είναι διαιρεμένο σε 343.547.953 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία

Με ανακοίνωσή της η Forthnet γνωστοποίησε ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2020 ξεκινά η διαπραγμάτευση 85.181.719 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25.554.515,70 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

«Η Forthnet ανακοινώνει ότι από την 23.12.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 85.181.719 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25.554.515,70€, λόγω μετατροπής 85.181.719 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019, 10.12.2019, 10.09.2020, 30.09.2020 και 03.12.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 103.064.385,90 € και είναι διαιρεμένο σε 343.547.953 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μια.

Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 343.547.953. Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 298.165, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,128% του συνόλου των εκδοθεισών μετατρέψιμων ομολογιών.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 542/01.12.2020 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 14.12.2020 (αριθμός ανακοίνωσης 2279753).

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129. Κατά τη συνεδρίασή της, στις 21.12.2020, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε ακόμη

ΙΚΕΑ: Στους κορυφαίους της αγοράς σε e-commerce και ψηφιακή επικοινωνία

Eυφυής ταχογράφος από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Inform

Πούτιν: Η συνεργασία με την AstraZeneca για το εμβόλιο του κορωνοϊού θα είναι επιτυχής