«Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις στις αγορές κεφαλαίου έχουν χωρίς αμφιβολία ενταθεί σημαντικά κατά την τελευταία τριετία, δημιουργώντας νέα μακροοικονομικά δεδομένα», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος του Δ. Σ του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions – IOSCO).

«Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθούμε ενεργά τις επερχόμενες αλλαγές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προσαρμοζόμαστε έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, των γεωπολιτικών εντάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις επιταγές που απαιτεί η μετάβαση στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου και επίκαιρου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, το οποίο επηρεάζει τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και εν γένει την οικονομία της χώρας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι πλέον απαιτείται η δημιουργία ενός ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (roadmap) που θα οδηγήσει συγκροτημένα και με ασφάλεια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην επόμενη ημέρα » επισημαίνει η Πρόεδρος της Ε.Κ.

«Στο πλαίσιο αυτό, και για πρώτη φορά, προχωρήσαμε στην εκπόνηση πενταετούς (2022-2027) Στρατηγικού Σχεδίου σε συμμόρφωση και με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ν. 4916/2022), το οποίο θέτει με σαφήνεια τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση, ούτως ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των επενδυτών που αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητά μας, να προωθηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιτροπής που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση δεδομένων και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΚ καθορίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση, περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και καταγράφει την αποστολή της και τις βασικές αξίες της».

Οι στόχοι

Οι άξονες / στόχοι του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου της ΕΚ είναι οι ακόλουθοι πέντε και κάθε άξονας συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις:

-Συμβολή στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, μέσω της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου, της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής του, της ενίσχυσης της ενημέρωσης και της διαφάνειας στην αγορά και της απλούστευσης των διαδικασιών.

νέων τεχνολογιών και διαμόρφωση σύγχρονων μεθόδων εποπτείας με έμφαση στην προληπτική εποπτεία της αγοράς.

-Διατήρηση της προτεραιότητας ως προς την προστασία των επενδυτών.,

-Βιωσιμότητα και διαμόρφωση του τρόπου εποπτείας των σχετικών θεμάτων και

-Καινοτομία – Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΕΚ.

Σημειώνεται ότι στο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΚ θα εξειδικευθούν οι δράσεις και τα έργα υλοποίησης αυτών των στόχων.

Μέσω της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοχεύει ευρύτερα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κεφαλαιαγορές και οι επενδυτές, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται, η προώθηση βιώσιμης χρηματοδότησης και αγορών με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και η αντιμετώπιση των ευκαιριών και των κινδύνων που θέτει η ψηφιοποίηση και η καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων.

Για τον προσδιορισμό της στρατηγικής, ελήφθησαν υπόψη οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), όπως και εκείνοι άλλων ομολόγων εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης, ώστε να συνάδει με τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τις τάσεις στην άσκηση εποπτείας. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεσμεύεται, επίσης, να προωθήσει τον στόχο της ESMA και όλων των εθνικών εποπτικών αρχών της ΕΕ για την εποπτική σύγκλιση στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά σε θέματα που είναι ουσιώδη για την προστασία των επενδυτών, την βιώσιμη χρηματοδότηση την εποπτεία των πρακτικών προώθησης και διάθεσης επενδυτικών προϊόντων και την χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Διαβάστε ακόμη:

Υπουργείο Οικονομικών: O πρώτος προϋπολογισμός χωρίς μνημόνιο

Καραμανλής: Αυτό είναι το σχέδιό μας για να προλάβουμε τον κυκλοφοριακό κορεσμό στην Αττική

Ποιους συμφέρει η 10ετής παραγραφή οφειλών