ΑΓΟΡΕΣ

Το ενημερωτικό δελτίο της Optima Bank – Όλο το χρονοδιάγραμμα για την είσοδο στο Χ.Α.

Η δημόσια προσφορά (IPO) θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 27-29 Σεπτεμβρίου

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της Optima Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η δημόσια προσφορά (IPO) θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 27-29 Σεπτεμβρίου.

Θα διατεθούν 21.000.000 νέες μετοχές ή αλλιώς το 28,5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Στόχος είναι η άντληση έως 150 εκατ. ευρώ, με τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors) να δεσμεύονται για την καταβολή 41 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο

Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι από την 20.09.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 20.09.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την προσφορά μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 1.050.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 21.000.000 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 30.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της από 22.03.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας (εφεξής η «Εισαγωγή»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

  • Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 19.09.2023
  • Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 20.09.2023
  • Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στις ιστοσελίδες των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου, και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς 20.09.2023
  • Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου – Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων 20.09.2023
  • Δημοσίευση ανακοίνωσης εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στις ιστοσελίδες των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς 26.09.2023
  • Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς 27.09.2023
  • Δημοσίευση ανακοίνωσης έκβασης της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 28.09.2023 Λήξη Δημόσιας Προσφοράς 29.09.2023 Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και της κατανομής των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. 29.09.2023
  • Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές 03.10.2023
  • Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από τον ορκωτό ελεγκτή και από το Δ.Σ. της Τράπεζας Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών 03.10.2023
  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 04.10.2023

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Τράπεζας .

Διαβάστε ακόμα

Ο πόλεμος των τρολ, η Εφη και ο Stefanos, το ντέρμπι Cosmote-Nova, η μάχη στα νερά και τα ακίνητα στην Κύπρο

Optima bank: Πόσα κεφάλαια θα βάλουν στην ΑΜΚ οι cornerstone επενδυτές – Οι όροι της συμμετοχής

«Καύσιμο στη φωτιά» του πληθωρισμού ρίχνει το πετρέλαιο διεθνώς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

string(0) ""