Το ΑΣΕΠ δημοσίευε νέα προκήρυξη που προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 23 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΑΣΕΠ επανεκδίδει την εν λόγω προκήρυξη, αφού είχε ακυρώσει – ανακαλέσει τον σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο συναφή κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιρειών.

Η Εταιρεία έχει σκοπό να προσφέρει χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων.

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες θέσεις στην προκήρυξη είναι οι εξής:

 • Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO)
 • Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR)
 • Υπάλληλος γραφείου – Υποδοχή / Reception
 • Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών
 • Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων
 • Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων
 • Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)
 • Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου
 • Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου
 • Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού
 • Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων
 • Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου
 • Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών

Οι ειδικότητες που γίνονται δεκτές

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω θέσεις εργασίας θα καλυφθούν από τις εξής ειδικότητες:

 • ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Διοικητικού
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο / ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. μαζί με βιογραφικό σημείωμα [συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass)] και να τα υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.».

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14.11.2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 29.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των κύριων (τίτλων σπουδών–τυπικών και ουσιαστικών) και των επικουρικών προσόντων, όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Α’ της προκήρυξης.

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:

Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά και στα προσόντα τους.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Να σημειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω θέσεις ζητείται ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν πρόσληψης, η πολυετής εμπειρία ή εξειδίκευση καθώς και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται στις παραπάνω προκηρύξεις είναι:

 • H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη)
 • H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Εάν δηλαδή οι υποψήφιοι δεν κατέχουν είτε την πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών (Άριστη γνώση) είτε την γνώση γνώση χειρισμού Η/Υ δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο αυτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Διαβάστε ακόμη: 

Wood Mackenzie: Η χειρότερη κρίση ντίζελ στην Ευρώπη δεν έχει έρθει ακόμη – Πότε θα «χτυπήσει» 

Προσοχή στους τοίχους… έχουν αυτιά, οι φρυκτωρίες και το Καστέλι, ο πικρός καφές των Μαρινόπουλων και οι μάντεις της ΔΕΗ  

«Μαύρη Τετάρτη» για τους εργαζόμενους της Meta – 11.000 απολύσεις και «mea culpa» από τον Ζούκερμπεργκ