Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής λόγω της έκδοσης πέντε συνολικά προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.  Οι αιτήσεις που αναμένεται να καταθέσουν πρόκειται να διαμορφώσουν τους νέους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), βάσει των οποίων θα γίνουν για τη νέα σχολική χρονιά 2022/23 οι προσλήψεις των αναπληρωτών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό και για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων:

Α. Πώς και πότε θα κληθούν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ με τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους

Β. Οδηγίες βήμα – βήμα με εικόνες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

Α. Πώς θα γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών

Τη διαδικασία που προβλέπει η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, που έχει ήδη εκδοθεί, αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Oι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που θα ορίζει η κάθε προκήρυξη. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναφέρουν όλα τα προσόντα που μοριοδοτούνται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να είναι έγκυρη η αίτηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ θα πρέπει οι ίδιοι να πληρώσουν και να υποβάλλουν παράβολο ύψους 3 ευρώ. 

Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα κληθούν, με πρόσκληση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα «καινούργια» δικαιολογητικά που έχουν. Αυτό φυσικά αφορά τους εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που διαμόρφωσε τους τωρινούς πίνακες κατάταξης.

Όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τους πίνακες κατάταξης ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τους, με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως φαίνεται στην διαδικασία παρακάτω.

Πώς θα γίνει η υποβολή δικαιολογητικών από τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που θα ορίζει η κάθε προκήρυξη. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναφέρουν όλα τα προσόντα που μοριοδοτούνται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να είναι έγκυρη η αίτηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ θα πρέπει οι ίδιοι να πληρώσουν και να υποβάλλουν παράβολο ύψους 3 ευρώ. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θα κληθούν, με πρόσκληση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα «καινούργια» δικαιολογητικά που έχουν. Αυτό φυσικά αφορά τους εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που διαμόρφωσε τους τωρινούς πίνακες κατάταξης.

Όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τους πίνακες κατάταξης ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τους, με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως φαίνεται στην διαδικασία παρακάτω.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδοθεί μετά την προκήρυξη.

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη και εφόσον αυτά συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη, καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Β. Οδηγίες βήμα – βήμα με εικόνες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ θα πρέπει, πρώτα από όλα, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, καταθέτοντας παράλληλα και ηλεκτρονικό παράβολου, ύψους τριών ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν το παράβολο δεν συμπληρωθεί ή δεν εξοφληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Παράδειγμα έκδοσης και πληρωμής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-paravolo) για συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού-πρόσληψης (σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ.)

Πληκτρολογήστε την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr και μετά κλικ στην επιλογή e-paravolo.

ΑΣΕΠ

Επιλέξτε «Είσοδος» στην κατηγορία «Για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet»

ΑΣΕΠ

Καταχωρίστε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και πατήστε «ΣΥΝΔΕΣΗ»

ΑΣΕΠ

 Πατήστε κλικ στην επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου»

ΑΣΕΠ

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας

ΑΣΕΠ

Ελέγξτε τα στοιχεία του παραβόλου

Σε περίπτωση που καταχωρίσατε εσφαλμένα κάποιο στοιχείο πατήστε «Διόρθωση Στοιχείων» αλλιώς πατήστε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος»

ΑΣΕΠ

Πατήστε «Πληρωμή με κάρτα» προκειμένου να πληρώσετε άμεσα το παράβολο

ΑΣΕΠ

 Πατήστε «Συνέχεια» προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη πληρωμής

ΑΣΕΠ

Ολοκληρώστε την πληρωμή

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας και πατήστε: «Ολοκλήρωση πληρωμής»

ΑΣΕΠ

Το παράβολο στη στήλη «Κατάσταση» πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πληρωμένο» στην επιλογή «Τα παράβολά μου

ΑΣΕΠ

Πώς θα υποβάλλετε το παράβολο στο ΑΣΕΠ

Αντιγράψτε (copy) και επικολλήστε (paste) τα είκοσι (20) ψηφία του ηλεκτρονικού παραβόλου χωρίς κενά στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ: «Ηλεκτρονικό Παράβολο»

ΑΣΕΠ

Αντιγραφή 20 ψηφίων από τη Λίστα Παραβόλων TAXISnet

ΑΣΕΠ

Για να αποθηκεύσετε σε μορφή pdf το παράβολο πατήστε «Προβολή»

ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ

Επισημάνσεις

1. Σε περίπτωση ακύρωσης και υποβολής εκ νέου της Ηλεκτρονικής Αίτησης του ΑΣΕΠ ΔΕΝ απαιτείται νέο παράβολο

2. Σε περίπτωση ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ και μη υποβολής εκ νέου στη διαγωνιστική διαδικασία της προκήρυξης το παράβολο είναι δυνατό να:
α. Χρησιμοποιηθεί σε άλλη προκήρυξη
β. Επιστραφεί το αντίτιμο των τριών (3) ευρώ σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ.)

3. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: 1,5% του ΑΕΠ μικρότερο έλλειμμα φέρνει μεγαλύτερα περιθώρια νέων μέτρων στήριξης το 2022

«Γολγοθάς» οι αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια στις υπεκμισθώσεις

Έλον Μασκ: Πολιορκεί το Twitter και… επιστρατεύει τον Έλβις